มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมเกษตรและอาหาร กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312238001  นางสาวชมพูนุช เนตรสังข์  Miss Chomphunuch Netsang  
26312238002  นางสาวบัวแก้ว เดิดขุนทด  Miss Buakaeo Doedkhunthod  
36312238003  นางสาวพัชรีภรณ์ เมืองศักดา  Miss Phatchariphon Meungsakda  
46312238004  นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ แสงอ่อน  Miss Phenphisut Saengon  
56312238007  นายธนากร เทียมจันทร์  Mr. Thanakorn Tiamchan  
66312238008  นายปรเมศวร์ แก้วมุกดา  Mr. Poramet Kaewmookda  
76312238009  นายปริญญา มาภัย  Mr. Parinya Maphai  
86312238010  นายอภินันท์ มีแสง  Mr. Apinun Meesaeng