มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมโลจิสติกส์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312239001  นางสาวกชพรรณ ทิมขาว  Miss Kotchaphan Thimkhao  
26312239002  นางสาวจุฬารัตน์ ทะกา  Miss Jurarat Taka  
36312239003  นางสาวณัฐวดี แตงอ่อน  Miss Nattawadee Tang-On  
46312239004  นางสาวธิดารัตน์ บุญลอย  Miss Thidarat Boonloy  
56312239005  นางสาวปนัดดา ซาเสน  Miss Panadda Zasen  
66312239007  นางสาวปุณยาพร นิกรกุล  Miss Punyaphon Nikonkun  
76312239008  นางสาวภัณฑิรา อ่ำทรัพย์  Miss Phanthira Amsap  
86312239009  นางสาวมยุรี เกิดจอน  Miss Mayuree Koedchon  
96312239010  นางสาวมัทนา น้อยผล  Miss Mathana Noypol  
106312239011  นางสาวรสนันท์ แซ่เฮอร์  Miss Rodsanan Saehoe  
116312239012  นางสาววชิรญาณ์ ภู่ประเสริฐ  Miss Wachiraya Phupasoet  
126312239013  นางสาววธิดา แก้วทองแท้  Miss Wathida Kaewthongtae  
136312239014  นางสาววรรณิสา ประสงค์ผล  Miss Wannisa Prasongphon  
146312239015  นางสาวศศิธร ทองเนื้ออ่อน  Miss Sasitorn Thongnue-On  
156312239016  นางสาวสมิตานัน น้อยผล  Miss Samitanan Noypon  
166312239017  นางสาวสุกัญญา มักน้อย  Miss Sukunya Maknoi  
176312239018  นายกษาปณ์ ขัดนาค  Mr. Kasap Khadnak  
186312239019  นายจิระทัศน์ เหลาทอน  Mr. Jiratus Laotorn  
196312239020  นายณัฐพล กิติศรีวรพันธุ์  Mr. Nattaphon Kitisriworaphan  
206312239021  นายปราชญ์เปรื่อง รีรมย์  Mr. Pratpruang Reerom  
216312239022  นายมินธาดา โคตรวิชัย  Mr. Mintada Kotwichal  
226312239023  นายวันนะ จูแจ้  Mr. Wanna Chuchae  
236312239024  นายศุภกานต์ สุภา  Mr. Suphakan Supa  
246312239025  นายเสฎฐวุฒิ ชูนาวา  Mr. Setthawut Choonawa  
256312239026  นายอภิรักษ์ ลาศา  Mr. Aphirak Lasa  
266312239027  นายอานนท์ พรมชา  Mr. Arnon Promcha  
276312239055  นางสาวศศิกานต์ อุตระ  Miss Sasikan Utara