มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมโลจิสติกส์ กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312239006  นางสาวปัญญาพร เนียมน่วม  Miss Panyaphon Niamnuan  
26312239029  นางสาวกัญญารัตน์ สร้อยเพ็ชร  Miss Kanyarat Soiphet  
36312239030  นางสาวจิรชยา ภักดี  Miss Jirachaya Pakdee  
46312239031  นางสาวณัฏฐวรรณ ทัพบุญ  Miss Natthawan Thapbun  
56312239032  นางสาวณิชกานต์ เตจ๊ะ  Miss Nichakarn Teja  
66312239033  นางสาวธฤดี ด้วงพรม  Miss Tharudee Duangphrom  
76312239034  นางสาวธิดารัตน์ เหมมะสุทธิ  Miss Thidarat Hemmasutthi  
86312239035  นางสาวนุชนารถ จันแก้ว  Miss Nutchanart Junkaew  
96312239036  นางสาวพรรณวิษา กาสี  Miss Panwisa Kasee  
106312239037  นางสาวพิณพนาพร บัวละออ  Miss Phinphanaphon Bualaoo  
116312239039  นางสาวภัทรวดี จันทะคุณ  Miss Phatthalawadee Jantakun  
126312239040  นางสาวรัตนากร พึ่งเรือง  Miss Rattanakon Phueangrueang  
136312239041  นางสาวศิริรัตน์ สิงตะสุวรรณโณ  Miss Sirirat Singtasuwanno  
146312239042  นางสาวสินี พินเกตุ  Miss Sinee Pinket  
156312239043  นางสาวสุภัทรา แหวนทองคำ  Miss Supattra Hwaen-tongkam  
166312239044  นางสาวอรพินท์ อินเลี้ยง  Miss Orapin Inlieng  
176312239045  นายกิตติกวิน อินตา  Mr. Kittikawin Inta  
186312239046  นายฐิติ ทีน้อย  Mr. Titi Teenoi  
196312239047  นายณัฐวุฒิ เพียรเสมอ  Mr. Natthawut Piansamer  
206312239048  นายทิลายุ นามบุญลือ  Mr. Tilayu Nambunlue  
216312239049  นายพัชรพล พรมตา  Mr. Patcharaphol Promta  
226312239050  นายพัทธพล ปั้นเพ็ง  Mr. Phatthaphon Panpheng  
236312239051  นายพิทวัส แหยมนาค  Mr. Pitthawat Yamnak  
246312239052  นายภาณุวงศ์ อารียลักขณากุล  Mr. Panuwong Arreelakhanakul  
256312239053  นายศรัญญู บุญหลง  Mr. Saranyu Boonlong  
266312239054  นายอนุพงศ์ มีบุญล้ำ  Mr. Anupong Meeboonlum