มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312247001  นางสาวจันทกานต์ จรรยหาญ  Miss Chantakan Chanyahan  
26312247002  นางสาวณัชภัค สุขหมอน  Miss Natchaphat Sukmon  
36312247003  นางสาวธาริณี โหกรัด  Miss Tarinee Hokrad  
46312247004  นางสาวธีราพร พูนประสาท  Miss Theeraporn Poonprasat  
56312247005  นางสาวนิจพร บุญมา  Miss Nitjaporn Boonma  
66312247006  นางสาวสุปรียา ขำเงิน  Miss Supreya Khamngoen  
76312247007  นางสาวไหมฟ้า กันพุ่ม  Miss Maifah Kanpum  
86312247008  นายจอมทัพ แก้ววิเศษ  Mr. Jomthap Kaewvises  
96312247009  นายฉัตรมงคล อุตบัววงศ์  Mr. Chatmongkol Utbuawong  
106312247010  นายณัฏฐชัย อัจฉริยากุล  Mr. Nattachai Atchariyakul  
116312247011  นายทิวัตถ์ กองธิราช  Mr. Thiwat Kongthirat  
126312247012  นายนรากุล กะมุทา  Mr. Nalakul Kamuta  
136312247013  นายบุญญลิต สิงห์ลอ  Mr. Bunyalit Singlo  
146312247014  นายปฐวี รุ่งสนธยานนท์  Mr. Pattawe Rungsonthayanon  
156312247015  นายพันธกานต์ พาริตา  Mr. Phanthakan Pharita  
166312247016  นายมงคล อินทร์ชัย  Mr. Mongkhon Inchai  
176312247017  นายรัชชานนท์ คำเกิด  Mr. Ratchanon Kamgerd  
186312247018  นายรัฐศาสตร์ ฝักบัว  Mr. Ratasas Fakbua  
196312247019  นายวัชรพล เพ็งเทศ  Mr. Watcharaphon Phemthet  
206312247020  นายวุฒิชัย ยอกร  Mr. Wuttichai Yokorn  
216312247021  นายศิริชัย น้อยลา  Mr. Sirichai Noila  
226312247023  นายสุภวัทน์ สุขพลอย  Mr. Supawat Sukploy