มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312247001  นางสาวจันทกานต์ จรรยหาญ  Miss Chanthakan Chanyahan  
26312247002  นางสาวณัชภัค สุขหมอน  Miss Natchaphat Sukmon  
36312247003  นางสาวธาริณี โหกรัด  Miss Tharinee Hokrad  
46312247004  นางสาวธีราพร พูนประสาท  Miss Teeraporn Poonprasat  
56312247005  นางสาวนิจพร บุญมา  Miss Nitjaporn Boonma  
66312247006  นางสาวสุปรียา ขำเงิน  Miss Supreya Khamngoen  
76312247009  นายฉัตรมงคล อุตบัววงศ์  Mr. Chatmongkol Utbuawong  
86312247010  นายณัฏฐชัย อัจฉริยากุล  Mr. Nattachai Atchariyakul  
96312247011  นายทิวัตถ์ กองธิราช  Mr. Thiwat Kongthirat  
106312247012  นายนรากุล กะมุทา  Mr. Nalakul Kamuta  
116312247013  นายบุญญลิต สิงห์ลอ  Mr. Bunyalit Singlo  
126312247014  นายปฐวี รุ่งสนธยานนท์  Mr. Pattawe Rungsonthayanon  
136312247015  นายพันธกานต์ พาริตา  Mr. Phanthakan Pharita  
146312247016  นายมงคล อินทร์ชัย  Mr. Mongkhon Inchai  
156312247017  นายรัชชานนท์ คำเกิด  Mr. Ratchanon Kamgerd  
166312247018  นายรัฐศาสตร์ ฝักบัว  Mr. Ratthasat Fakbua  
176312247019  นายวัชรพล เพ็งเทศ  Mr. Watcharaphon Phengthet  
186312247020  นายวุฒิชัย ยอกร  Mr. Wuttichai Yokorn  
196312247021  นายศิริชัย น้อยลา  Mr. Sirichai Noila  
206312247023  นายสุภวัทน์ สุขพลอย  Mr. Supphawat Sookploy