มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Engineering) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312268001  นายณัฐวี สุขนาค  Mr. Natthawee Suknak  
26312268002  นายนัธทาวุฒ กันน้อย  Mr. Nattawut Kannoi  
36312268003  นายปภังกร ปรากฏวงศ์  Mr. Papangkon Parkodwong  
46312268004  นายพีรกานต์ จันทร์อยู่สุข  Mr. Peerakan Janyusuk  
56312268005  นายรพินทร์นาถ สุขดิษฐ์  Mr. Rapinnat Sookdit  
66312268006  นายศิวกร สิงหรา ณ อยุธยา  Mr. Siwakorn Singhara Na Ayuttaya  
76312268007  นายสมศักดิ์ วงษ์สังข์  Mr. Somsak Wongsang  
86312268009  นายอภิวัฒน์ ทองงาม  Mr. Aphiwat Thongngam