มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Engineering) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312268001  นายณัฐวี สุขนาค  Mr. Natthawee Suknak  
26312268002  นายนัธทาวุฒ กันน้อย  Mr. Nattawut Kannoi  
36312268003  นายปภังกร ปรากฏวงศ์  Mr. Papangkon Parkodwong  
46312268004  นายพีรกานต์ จันทร์อยู่สุข  Mr. Peerakan Janyusuk  
56312268006  นายศิวกร สิงหรา ณ อยุธยา  Mr. Siwakorn Singhara Na Ayuttaya  
66312268009  นายอภิวัฒน์ ทองงาม  Mr. Aphiwat Thongngam