มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312272001  นางสาวธนภรณ์ อินชูใจ  Miss Tanaporn Inchujai  
26312272003  นายกรกต พุ่มพวง  Mr. Korakot Poompuang  
36312272004  นายกฤษดา ปละสอน  Mr. Kritsada Palason  
46312272005  นายชัชฤทธิ์ บุญมีโพธิ์  Mr. Chatcharit Boonmeepho  
56312272006  นายธนภัทร ดวงแก้ว  Mr. Thanaphat Duangkaew  
66312272008  นายปณิธาน มีรอด  Mr. Panithan Mirot  
76312272009  นายวฤทธรัชต์ กัมปนาท  Mr. Warittarat Kumpanat  
86312272010  นายสมศักดิ์ วงษ์สังข์  Mr. Somsak Wongsang