มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312272001  นางสาวธนภรณ์ อินชูใจ  Miss Thanaporn Inchoojai  
26312272002  นางสาวอังคณา เขียวหลง  Miss Aungkana Khiawlong  
36312272003  นายกรกต พุ่มพวง  Mr. Korakot Poompuang  
46312272004  นายกฤษดา ปละสอน  Mr. Kitsada Palason  
56312272005  นายชัชฤทธิ์ บุญมีโพธิ์  Mr. Chatchalit Boonmepho  
66312272006  นายธนภัทร ดวงแก้ว  Mr. Thanaphat Duangkaew  
76312272007  นายนัฐวุฒิ รักเสนาะ  Mr. Nuttawut Raksanor  
86312272008  นายปณิธาน มีรอด  Mr. Panithan Mirot  
96312272009  นายวฤทธรัชต์ กัมปนาท  Mr. Warittarat Kumpanat