มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312242001  นางสาวกนกวรรณ ทิศแสง  Miss Kanokwan Thitsaeng  
26312242002  นางสาวกนิษฐา จันทร์นา  Miss Khanitta Janna  
36312242003  นางสาวกัญญาณัช ชาญเสมาวัชร์  Miss Kanyanut Chansemawut  
46312242004  นางสาวขวัญจิรา เมืองเปรม  Miss Khwanchira Mueangprem  
56312242006  นางสาวชัญญาภร มูลพันธ์  Miss Chanyaphon Moonphan  
66312242009  นางสาวณัฐวรรณ คงมาศ  Miss Nattavan Khongmard  
76312242010  นางสาวณิชากร ชิดทิด  Miss Nichakon Chidthid  
86312242011  นางสาวธารารัตน์ บุญหินทอง  Miss Tararat Boonhinthong  
96312242012  นางสาวนริญดา ชาวบ้านกร่าง  Miss Narinda Chobankrang  
106312242014  นางสาวปภาวรินทร์ ดาหา  Miss Paphawarin Daha  
116312242015  นางสาวปวันรัตน์ พุ่มศิริอุดม  Miss Pawanrat Pumsiriudom  
126312242016  นางสาวปวีณ์นุช แย้มชื่น  Miss Paveenut Yamchuen  
136312242017  นางสาวปวีณ์นุช ไวกิจจี  Miss Paweenut Waikitjee  
146312242018  นางสาวปิยธิดา นุชิต  Miss Piyatida Nuchit  
156312242019  นางสาวพิมพ์ประภา เขียวน้อย  Miss Pimprapa Khiawnoi  
166312242020  นางสาวมณฑาทิพย์ บุญชิน  Miss Montatip Boonchin  
176312242021  นางสาวระวีณ์ มีพวง  Miss Rawi Miphuang  
186312242022  นางสาวอริสา บุญเมือง  Miss Arisa Boonmuang  
196312242024  นางสาวศรุตา ต่วนโต  Miss Saruta Tounto  
206312242025  นางสาวศศิธร มิตสานนท์  Miss Sasithorn Mitsanon  
216312242026  นางสาวสุภาพร เสือสา  Miss Supaporn Suesa  
226312242027  นางสาวเสาวลักษณ์ ด้วงมา  Miss Saowalak Duangma  
236312242028  นางสาวอาทิตยา ทบหา  Miss Athitaya Thobha  
246312242029  นางสาวอารยา ปัณราช  Miss Araya Pannarat  
256312242089  นางสาวอนิศราภรณ์ แจ้งไพร  Miss Anisaraphon Chaegphia  
266312242094  นายอัษฎางค์ ศิริคำปา  Mr. Audsdang Sirikhampa