มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312242005  นางสาวจิราภรณ์ จันทร์ฉาย  Miss Jiraporn Janchai  
26312242007  นางสาวญาณิศา ม่วงมุกข์  Miss Yanisa Muangmook  
36312242008  นางสาวณัฐธิดา เพ็งยา  Miss Natthida Pangya  
46312242032  นางสาวกนกพร พิรักษา  Miss Kanokporn Phiraksa  
56312242033  นางสาวจาริมาศ บุญภู่  Miss Jarimat Boonphu  
66312242034  นางสาวจิรนันท์ พงษ์เขียว  Miss Jiranan Phongkhiaw  
76312242036  นางสาวจิรัฐิพร ประกอบกิจ  Miss Jeratiporn Prakopkij  
86312242037  นางสาวชฏาภรณ์ วรชินา  Miss Chadaphon Worachina  
96312242038  นางสาวช่อผกา กอกล่อม  Miss Chophaka Koklom  
106312242039  นางสาวชันญานุช ถึงเนียม  Miss Chanyanuch Thungniam  
116312242040  นางสาวฐิตินันท์ จันเสี่ยน  Miss Titinan Jansian  
126312242041  นางสาวณัฐตพร วาสนา  Miss Nattaphon Wasana  
136312242042  นางสาวธนภรณ์ จันทร์มา  Miss Thanaporn Chanma  
146312242043  นางสาวเนตรนภา สีเลื่อม  Miss Netnapha Seeleaum  
156312242044  นางสาวปรียานุช สุขเพ็ญ  Miss Preeyanoot Soogpen  
166312242046  นางสาวพรพิมล เข็มนาค  Miss Pornpimon Khemnak  
176312242047  นางสาวมาติตา ศรีทับทิม  Miss Matita Sritubtim  
186312242048  นางสาวรัชนีกร คงยา  Miss Ratchanikorn Khongya  
196312242049  นางสาวรัตนากร คันธจันทร์  Miss Rattanakorn Khantachan  
206312242050  นางสาววนัชพร ท้วมยัง  Miss Wanatchaporn Thuamyang  
216312242051  นางสาววิชุดา มณฑาทอง  Miss Wichuda Monthathong  
226312242052  นางสาววิภาวนี ฟั่นคำสาย  Miss Wipawanee Fankamsai  
236312242053  นางสาวศศิกานต์ มูลมั่ง  Miss Sasikarn Moolmung  
246312242054  นางสาวสิริวิมล แสงอ่วม  Miss Siriwimon Saengouam  
256312242055  นางสาวสุกฤตา เขียวเขิน  Miss Sukritta Khiaokhoen  
266312242058  นางสาวสุพิชฌา บ้งจ่า  Miss Suphitcha Bongcha  
276312242059  นางสาวสุภาพร เกิดป้อม  Miss Supaporn Kerdpom  
286312242060  นางสาวอังศุมาลิน นาคกร  Miss Angsumalin Nakkon  
296312242061  นางสาวอารียา รุ่งอินทร์  Miss Areeya Rungin  
306312242081  นางสาวรัชนก พิริยะสุทธิ์  Miss Ratchanok Piriyasut