มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312242023  นางสาววรกานต์ คำมีมา  Miss Worakan Khammima  
26312242031  นายภูริภัทร ดวงจันทร์  Mr. Phuriphat Duangjan  
36312242035  นางสาวจิรพร เหม็นแดง  Miss Chiraphon Mendaeng  
46312242045  นางสาวปิยาณี แป๊ะสุ่ม  Miss Piyanee Paesum  
56312242063  นางสาวกนกกาญจน์ จาดเปรม  Miss Kanokkan Jadprem  
66312242064  นางสาวกัลยรัตน์ จันทร์คูเมือง  Miss Kanyarat Chankumuang  
76312242065  นางสาวกัลย์สุดา จือเกร็ด  Miss Kansuda Juekret  
86312242066  นางสาวขนิษฐา สอนบุญ  Miss Kanittha Sonbun  
96312242067  นางสาวจรรยพร จินนา  Miss Chanyaphon Chinna  
106312242068  นางสาวจิตราพร สิงห์รักษ์  Miss Chittraphon Singrak  
116312242069  นางสาวจิราภรณ์ คำหมั่น  Miss Jiraporn Khamman  
126312242070  นางสาวณัฐชยา จันทร์แจ้ง  Miss Natchaya Chanchaeng  
136312242071  นางสาวณัฐณิชา สุธงษา  Miss Natnicha Suthongsa  
146312242072  นางสาวณัฐพร พุ่มพวง  Miss Natthaphon Phumphuang  
156312242073  นางสาวณัฐรินทร์ ดีพร้อม  Miss Nattarin Deeprom  
166312242074  นางสาวนวรัตน์ ฉิมศรี  Miss Nawarat Chimsi  
176312242075  นางสาวนัฐชดาภรณ์ นุชแม้น  Miss Nutchadaporn Nutman  
186312242076  นางสาวนิชาภัทร มาลัยหวล  Miss Nichaphat Malaihaul  
196312242077  นางสาวเบญญาภา บัวด้วง  Miss Benyapa Buaduang  
206312242078  นางสาวพรรณรัตน์ รุ่งฉัตร  Miss Pannarut Rungchat  
216312242079  นางสาวพัชรี อิ่มชม  Miss Patcharee Imchom  
226312242080  นางสาวรสริน ช่องงาม  Miss Rotsarin Chongngam  
236312242082  นางสาวเลิศนภา ตลอดภพ  Miss Lerdnapa Talodphop  
246312242083  นางสาววิลาสินี กระฐินเทศ  Miss Wilasinee Krathinthet  
256312242084  นางสาวสิริกาญจน์ กร่ำศรีธัญนพ  Miss Sirikran Kramsrithanyanop  
266312242085  นางสาวสุภนิดา ภูมี  Miss Supanida Poomee  
276312242086  นางสาวสุภัทรา โพธิ์บุญ  Miss Supattra Phoboon  
286312242087  นางสาวอณัฐภรณ์ ใต้กิ  Miss Anuttaporn Taiki  
296312242088  นางสาวอทิตติยา จิ๋วอ่วม  Miss Athittiya Choi-Ouam  
306312242090  นางสาวอมินตา เธียรศรี  Miss Aminta Tiansri  
316312242091  นางสาวอัจฉราพร อ่อนจิ๋ว  Miss Autcharaporn Onjeaw  
326312242092  นางสาวอารดา ดวงจิโน  Miss Arada Duangjino  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336312242093  นายอนุกูล แก่นสารี  Mr. Anukoon Kaensaree