มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง (Political Science (Politics and Governments)) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312426001  นางสาวกนกพร บุญคง  Miss Kanokporn Boonkong  
26312426002  นางสาวกรพินธุ์ อุ่นหลาบ  Miss Koraphin Aunlap  
36312426003  นางสาวกัณฐิกา วงศ์ชมภู  Miss Kantika Wongchompu  
46312426004  นางสาวชลลดา ดลไสว  Miss Chonlada Donsawai  
56312426005  นางสาวณัฐธิดา แจ่มนิล  Miss Natthida Jamnin  
66312426007  นางสาวธิดารัตน์ เหลี่ยมศร  Miss Thidarat Liamsorn  
76312426008  นางสาวบัณฑิตา อำไพพัด  Miss Banthita Ampaipat  
86312426009  นางสาวปพิชญา จันเพชร  Miss Papitchaya Janphet  
96312426010  นางสาวปาจรีย์ เพชรพันธุ์  Miss Pajaree Pechpan  
106312426011  นางสาวพัฒน์นรี ปิ่นเปี่ยม  Miss Phatnari Pinpiam  
116312426012  นางสาวรดา บุญจิตร  Miss Rada Boonjit  
126312426013  นางสาวลัดดาวัลย์ ศรีพึ่งไชย  Miss Laddawan Sripuengchai  
136312426015  นางสาวศริญญา จาดศรี  Miss Sarinya Jadsri  
146312426017  นางสาวสุจินันท์ เพ็ญนคร  Miss Sujinan Phennakhon  
156312426018  นางสาวสุภะศิริ อ่ำพูล  Miss Suphasiri Aumpul  
166312426019  นางสาวสุภาวี วงษ์สกุล  Miss Supawee Wongsakun  
176312426020  นางสาวโสภาพรรณ ยิ้มเปีย  Miss Sopapan Yimpia  
186312426021  นางสาวอมรรัตน์ สายพันธุ์  Miss Amornrat Saipun  
196312426022  นางสาวอริสา ป่านไหม  Miss Arisa Panmai  
206312426023  นางสาวเอมอร เอี่ยมอิ่ม  Miss Aemoon Aeimaim  
216312426024  นายกฤษฎา เจนจบ  Mr. Kritsada Chanchop  
226312426025  นายกำพล ขำขม  Mr. Kamphon Khamkhom  
236312426026  นายชัยมงคล รอดทัพ  Mr. Chaimongkhon Rotthap  
246312426027  นายชาญยุทธ์ นุชปาน  Mr. Chanyut Nuchpan  
256312426028  นายชินวัตร รู้รอบ  Mr. Chinnawat Roorob  
266312426029  นายณภัทร สืบหล้า  Mr. Naphat Suebla  
276312426030  นายณัฐกานต์ กลิ่นขำ  Mr. Natthakan Klinkham  
286312426031  นายณัฐนิช คงเจริญ  Mr. Nuttanit Kongjaroen  
296312426032  นายธนวัฒน์ สิงห์สถิตย์  Mr. Thanawat Singsathit  
306312426033  นายธนาดล ภู่แย้ม  Mr. Thanadon Phooyeam  
316312426034  นายปฏิพัฒน์ บ้ำชาวนา  Mr. Patiphat Bamchaona  
326312426035  นายพงศกร ทองโพธิ์  Mr. Pongsakorn Thongpho  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง (Political Science (Politics and Governments)) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336312426036  นายพงศกร ประทาน  Mr. Phongsakorn Prathan  
346312426037  นายพงษ์พันธ์ วงศ์พนาเวศ  Mr. Pongpan Wongpanawet  
356312426038  นายยนตพัฒน์ ลีลาศ  Mr. Yontapet Leelad  
366312426039  นายวชิรพัฒน์ จันทร์ดี  Mr. Wachirapat Jandee  
376312426040  นายวีรพล หว่างเชื้อ  Mr. Weerapol Wangchua  
386312426041  นายศรายุทธ สุทธิพงค์  Mr. Sarayut Suttipong  
396312426042  นายศุภฤกษ์ สาคนิจ  Mr. Supharoek Sakhanit  
406312426043  นายสิทธิศักดิ์ ผูกอ้น  Mr. Sittisak Phukon  
416312426044  นายสุรัตน์ ทิมอิ่ม  Mr. Surat Thimaim  
426312426045  นายอาคม มาราช  Mr. Arkhom Marach  
436312426049  นางสาวจารุวรรณ เรี่ยศรีจันทร์  Miss Jaruwan Riasrijan  
446312426131  นายศุภณัฐ วัลลา  Mr. Supanut Wanla  
456312426135  นางสาวชุติมา สะนาวงษ์  Miss Chutima Sanawong  
466312426136  นายปัณณธร แสงตาล  Mr. Panntorn Saengtan