มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง (Political Science (Politics and Governments)) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312426006  นางสาวทิพย์ประภา นันตา  Miss Thipprapa Nanta  
26312426016  นางสาวสุกฤตา สุนันดา  Miss Sukitta Sunanda  
36312426046  นางสาวกนกพร หนุนนาค  Miss Kanokphon Nunnak  
46312426047  นางสาวกรรณิกา กุลบุตรดี  Miss Kannika Kunlabutdee  
56312426048  นางสาวกัลยารัตน์ บุญยืน  Miss Kanlayarat Boonyuen  
66312426050  นางสาวฐิตาพร หลินเจริญ  Miss Thitaphorn Lincharoen  
76312426051  นางสาวทิฆัมพร พงษ์เมธี  Miss Thikamphorn Phongmethi  
86312426052  นางสาวทิพรัตน์ พานตา  Miss Thipparat Panta  
96312426053  นางสาวธนพร จุลพันธ์  Miss Thanaphon Chunlaphan  
106312426054  นางสาวนงลักษณ์ พลอยเขียว  Miss Nonglak Ploykeaw  
116312426055  นางสาวเนตรดาว ภู่สุวรรณ  Miss Netdao Phusuwan  
126312426056  นางสาวปุณญวี มรรคหิรัญ  Miss Punyavee Mackhirun  
136312426057  นางสาวภัณฑิรา เรืองคำ  Miss Phanthira Raungkom  
146312426058  นางสาวมยุรฉัตร เอี่ยมโอน  Miss Mayurachat Aiamaon  
156312426059  นางสาวลดาวัลย์ วัยพัททา  Miss Ladawan Waiphattha  
166312426060  นางสาวลลิตา คล่ำคง  Miss Lalita Kamkong  
176312426061  นางสาววรรณณิภา เหมศาสตร์  Miss Wannipa Hemsat  
186312426062  นางสาววรรณภา วงศ์วัช  Miss Wannapha Wongwat  
196312426063  นางสาวศิรินภา กบิลสิน  Miss Sirinapa Kabinsin  
206312426064  นางสาวศิริพร เรืองเวช  Miss Siriporn Ruangwet  
216312426065  นางสาวสุดารัตน์ ศรีรัตน์  Miss Sudarat Srirat  
226312426066  นางสาวอภิชญา ศรีสวรรค์  Miss Apichaya Srisawan  
236312426067  นางสาวอภิญญา ทับทิม  Miss Apinya Thabthim  
246312426068  นางสาวอรวรรณ ตุ่นนิ้ว  Miss Orrawan Toonnew  
256312426069  นายกิตติธัช กรรณิการ์  Mr. Kittithat Kannika  
266312426070  นายจิรวัฒน์ วงษ์จำรัส  Mr. Jirawat Vongjumrus  
276312426072  นายจิรายุ ทองคำดี  Mr. Chirayu Thongcomdee  
286312426073  นายเจษฎา ปิ่นปั่น  Mr. Jassada Pinpan  
296312426074  นายโชคชัย คงเหลา  Mr. Chokchai Khonglao  
306312426075  นายทักษิณ อินสุวรรณ์  Mr. Thaksin Insuwan  
316312426076  นายธัญพิสิษฐ์ สุทธิแพทย์  Mr. Thanpisit Suttiphat  
326312426077  นายธันยบูรณ์ จูชาวนา  Mr. Thunyaboon Juchona  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง (Political Science (Politics and Governments)) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336312426078  นายธีรภัทร มิ้มสง  Mr. Teerapat Mimsong  
346312426080  นายบุริศร์ เจริญยิ่ง  Mr. Burit Jaroenying  
356312426081  นายพลไทย ชูยุทธ  Mr. Ponthai Chooyut  
366312426082  นายพลวัต ปานโต  Mr. Phonlaway Panto  
376312426083  นายพีรพัฒน์ เพ็ญงาม  Mr. Peerapat Penngam  
386312426084  นายภาธร นันทนพิบูล  Mr. Patorn Nantanapibool  
396312426085  นายมรกต ขุนด่าน  Mr. Moarakot Khundan  
406312426086  นายยศพนธ์ พรหมสิงห์  Mr. Yodsapol Promsing  
416312426087  นายรชต มีชัย  Mr. Rachata Meechai  
426312426088  นายวริทธิ์ เลี่ยมสกุล  Mr. Varit Liamsakul  
436312426089  นายศุภินันท์ จันทร์ศรี  Mr. Suphinan Chansri  
446312426090  นายสันติราษฎร์ ใจชอบงาน  Mr. Santirat Jaichopngan  
456312426107  นางสาวสุขิตาภา คงบำรุง  Miss Sukitapa Kongbamrung