มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง (Political Science (Politics and Governments)) กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312426014  นางสาววาเลนไทน์ เสริมสถาน  Miss Valentine Sermsatan  
26312426091  นางสาวเกศิณี ทองสุข  Miss Kesinee Thongsuk  
36312426092  นางสาวขนิษฐา ญาณปัญญา  Miss Kanittha Yanpanya  
46312426093  นางสาวชลธิชา สุริยะวงศ์  Miss Chonticha Suriyawong  
56312426094  นางสาวณัชชา ศรีโสภา  Miss Natcha Srisopa  
66312426095  นางสาวณัฐพร เจียมศรีพงษ์  Miss Nattaporn Jeamsripong  
76312426096  นางสาวเตชิตา เทศแก้ว  Miss Techita Teskaew  
86312426097  นางสาวทิพวรรณ มั่นพลอย  Miss Tippawan Munploy  
96312426098  นางสาวธนภรณ์ ศรีมนตรี  Miss Thanaphon Srimontri  
106312426099  นางสาวนธยา เกษา  Miss Nataya Kesa  
116312426100  นางสาวบุญหลง มะลิลา  Miss Bunlong Malila  
126312426101  นางสาวพรทิพา ตรีพยัคฆ์  Miss Porntipa Treepayuk  
136312426102  นางสาวรัตนกร เทียมโยหา  Miss Rattanakron Thiamyoha  
146312426103  นางสาววรัญญา ฟักพับ  Miss Waranya Fakphab  
156312426104  นางสาวศิริวรรณ โมลาลาย  Miss Siriwan Molalai  
166312426105  นางสาวสาธิกา ตรุษเกตุ  Miss Sathika Trutket  
176312426106  นางสาวสิรินภา เขตรวิทย์  Miss Sirinapha Khetwit  
186312426108  นางสาวสุนิตย์ เดชประพฤติ  Miss Sunit Detpraphuet  
196312426109  นางสาวเสาวลักษณ์ เขียวพุต  Miss Saowaluk Khiawphut  
206312426110  นางสาวอนงค์ศรี ธรรมจา  Miss Anongsee Tammaja  
216312426111  นางสาวอรปรียา ขันคำ  Miss Orpreeya Khankham  
226312426112  นางสาวเอมอร รุ่งรัตน์  Miss Aimon Rungrat  
236312426113  นายกฤติกร หาญกำจัดภัย  Mr. Kittikorn Hankamchatpai  
246312426114  นายกฤษฎา ขำจันทร์  Mr. Kritsada Khamchan  
256312426115  นายกฤษฎา ปานแย้ม  Mr. Kidsada Panyaem  
266312426116  นายคมพิสิษฐ์ เดชจันทร์เรือง  Mr. Khomphisit Detchanrueang  
276312426117  นายธนรัตน์ เกตุแก้ว  Mr. Tanarat Gadkaew  
286312426118  นายธนากร อ่องนาค  Mr. Tanakron Aungnak  
296312426119  นายธรรมสรณ์ อ่อนลาน  Mr. Thammason Oanlan  
306312426120  นายธีรวัฒน์ สมงาม  Mr. Teerawat Somngam  
316312426121  นายนพคุณ เลี่ยมสกุล  Mr. Nopphakhun Laimsakun  
326312426122  นายนัทชานน ปู่น้ามา  Mr. Nutchanon Punama  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง (Political Science (Politics and Governments)) กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336312426123  นายบรรพต เฉยเมล์  Mr. Banpot Choeime  
346312426124  นายพงศกร มาชม  Mr. Pongsakron Machom  
356312426125  นายพีรพล โสดา  Mr. Pheerapon So-Da  
366312426126  นายพีระพงศ์ บุญมา  Mr. Peerapong Boonma  
376312426127  นายภมรเทพ แดงชาวนา  Mr. Pamontep Deangchaona  
386312426128  นายยศวรรธน์ ทั่วดาว  Mr. Yodsawat Thuadao  
396312426129  นายรุ่งภพ ตั้งสยามวณิชย์  Mr. Rungphop Tangsyamwanit  
406312426130  นายศรัณย์พล งามพิษ  Mr. Saranphon Ngamphit  
416312426132  นายสมศักดิ์ อยู่บุญ  Mr. Somsak Yooboon  
426312426133  นายสรวิศ ปานทอง  Mr. Sorawit Panthaong  
436312426134  นายสุพจน์ เนียมสัมฤทธิ์  Mr. Suphot Niamsamrit  
446312426138  นายสฤษฎ์พงศ์ คำมานิตย์  Mr. Saritphong Kammanit