มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองท้องถิ่น (Political Science (Local Politics)) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312427001  นางสาวกันติยา เทียมอ๊อด  Miss Kuntiya Thiam-Ord  
26312427002  นางสาวกันยารัตน์ สีชัง  Miss Kanyarat Sichang  
36312427003  นางสาวกาญจน์รจนา จิตต์ชื้น  Miss Kanrotchana Chitchuen  
46312427004  นางสาวกิ่งแก้ว เทียมเพ็ง  Miss Kingkaew Thiampheng  
56312427005  นางสาวจันทการติ์ พุ่มพวง  Miss Jantakan Pumpuang  
66312427006  นางสาวจุฑารัตน์ สังข์สุดแท้  Miss Jutharat Sangsudtae  
76312427007  นางสาวฐานิตา ชารี  Miss Thanita Charee  
86312427008  นางสาวฑิตยา ไกรมี  Miss Titaya Kaimee  
96312427009  นางสาวณัฐพร พูลเผ่าดำรงค์  Miss Natthaphon Phunphaodamrong  
106312427010  นางสาวณิชากร อินตะอุ่นวงค์  Miss Nichakorn Aintaaunwong  
116312427011  นางสาวทิพปภา คำตานิตย์  Miss Thippapha Kamtanit  
126312427012  นางสาวบุญธิชา เจริญสุข  Miss Bunticha Charoensuk  
136312427013  นางสาวเบญญาภา ปัททุม  Miss Benyapha Patthum  
146312427014  นางสาวประภาศิริ ดีจอม  Miss Prapasiri Deejom  
156312427015  นางสาวปิยวรรณ บุญชุ่ม  Miss Piyawan Bunchum  
166312427016  นางสาวพัชริดา อ่อนกัน  Miss Pudcharida. Onkan.  
176312427017  นางสาววรัญญา เจริญสุข  Miss Waranya Jaroensuk  
186312427018  นางสาววาสนา คำนาค  Miss Watsana Khamnak  
196312427019  นางสาวศรกนก สังข์จันทร์  Miss Sonkanok Sangjan  
206312427020  นางสาวศิริรัตน์ อนุมาตร  Miss Sirirat Anumart  
216312427021  นางสาวสโรชา โสภา  Miss Sarocha Sopa  
226312427022  นางสาวสุดารัตน์ เกตุสิงห์สร้อย  Miss Sudarat Katsingsoi  
236312427023  นางสาวสุดารัตน์ ทาระกุล  Miss Sudarat Tharakul  
246312427024  นางสาวอนัญญา ขาวป้อม  Miss Ananya Kaowpom  
256312427025  นางสาวอนุตตรีย์ พลสันต์  Miss Anuttree Ponson  
266312427026  นายกิตติกานต์ ทวีสุข  Mr. Kittikarn Theweesuk  
276312427027  นายเจตดินัย ธิช่างทอง  Mr. Chetdinai Thechangthong  
286312427028  นายชิษณุพงศ์ แดงชาวนา  Mr. Chisanuphong Daengchaona  
296312427029  นายธนพล กอนนาค  Mr. Tanapol Konnark  
306312427030  นายธนพล ช่วยบำรุง  Mr. Thanaphon Chuaibamrung  
316312427031  นายนพณา ทาคำ  Mr. Noppana Thakham  
326312427032  นายปพนธีร์ อ่อนทอง  Mr. Papontee Onthong  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองท้องถิ่น (Political Science (Local Politics)) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336312427033  นายปัตทวี วันต๊ะ  Mr. Pattawi Wunta  
346312427034  นายพงศธร เรื่อศรีจันทร์  Mr. Phongsathon Lueasrichan  
356312427035  นายพงษ์เพ็ชร พลอยสี  Mr. Phongphet Phoyse  
366312427037  นายพิทักษ์ แสนตา  Mr. Pitak Seanta  
376312427038  นายภัทรกร มีศิลป์ชัย  Mr. Pattarakorn Meesilchai  
386312427039  นายภัทรพล นวลปาน  Mr. Pattarapol Naunpan  
396312427040  นายวสุพล คำปาน  Mr. Wasuphon Khampan  
406312427041  นายศุภณัฐ หาญกล้า  Mr. Supanut Hankal