มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิเทศศาสตร์ (Communication Arts) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Communication Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312614001  นางสาวกัณฐิกา โพธิ์ปลัด  Miss Kanthika Popalad  
26312614002  นางสาวณัฐมน ทองสว่าง  Miss Natthamon Thongsawang  
36312614003  นางสาวดรัณยา อั้นทรัพย์  Miss Darunya Aunsup  
46312614004  นางสาวนันท์ชพร พอค้ำ  Miss Nanchaporn Phokham  
56312614005  นางสาวปัณฑิตา ปั่นป่วน  Miss Panthita Panpuan  
66312614006  นางสาวปาณิศา คงเจริญ  Miss Panisa Kongjaruen  
76312614007  นางสาวปิยะนันต์ เหล่าโสด  Miss Peeyanun Rrasod  
86312614008  นางสาวปิยะนันท์ บัววร  Miss Piyanan Buaworn  
96312614009  นางสาวรสนันท์ มากพันธ์  Miss Rotsanan Makphan  
106312614010  นางสาววันวิสาข์ คำตัน  Miss Wanwisa Khamtan  
116312614011  นางสาววิภาพรรณ เกนเกตกรณ์  Miss Wiphaphan Kenketkon  
126312614012  นางสาวสร้อยเพชร พั้วพวง  Miss Soipetch Pupuang  
136312614018  นายณัฐพล สิงห์จวง  Mr. Natthaphol Singjuang  
146312614019  นายธัชพล คำสุข  Mr. Thatchapol Kamsuk  
156312614020  นายธันยบูรณ์ คำเมืองใจ  Mr. Thanyabun Khammueangchai  
166312614022  นายนพพล วงษ์กาวิน  Mr. Nopphon Wongkawin  
176312614023  นายนราวิชญ์ แก้วอารีลักษณ์  Mr. Narawit Kaewareeluck  
186312614025  นายปรินดา มณีล้ำ  Mr. Parinda Maneelam  
196312614026  นายพีรณัฐ กลิ่นเมือง  Mr. Peeranat Klimneang  
206312614027  นายลิขิต แก้วจรัญ  Mr. Likhit Kaewcharan  
216312614028  นายวัชรพล บุตรเมือง  Mr. Watcharaphon Butmueang  
226312614030  นายศรัณย์ ตั๋นก้อน  Mr. Saran Tankon  
236312614031  นายสรศักดิ์ อ้นอินทร์  Mr. Sorasak Aonin  
246312614032  นายสหรัฐ เอี่ยมมา  Mr. Saharat Eiamma  
256312614033  นายสิปปกร พูลล้น  Mr. Sippakorn Poonlon  
266312614034  นายอนุสรณ์ สีสิงห์  Mr. Anusorn Seesing  
276312614074  นายรัตนบัณฑูร นิลนาค  Mr. Rattanabunthun Nilnak