มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิเทศศาสตร์ (Communication Arts) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Communication Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312614001  นางสาวกัณฐิกา โพธิ์ปลัด  Miss Kanthika Popalad  
26312614002  นางสาวณัฐมน ทองสว่าง  Miss Natthamon Thongsawang  
36312614003  นางสาวดรัณยา อั้นทรัพย์  Miss Darunya Aunsup  
46312614004  นางสาวนันท์ชพร พอค้ำ  Miss Nanchaporn Phokham  
56312614005  นางสาวปัณฑิตา ปั่นป่วน  Miss Panthita Panpuan  
66312614006  นางสาวปาณิศา คงเจริญ  Miss Panisa Kongjaruen  
76312614007  นางสาวปิยะนันต์ เหล่าโสด  Miss Peeyanun Rrasod  
86312614008  นางสาวปิยะนันท์ บัววร  Miss Piyanan Buaworn  
96312614009  นางสาวรสนันท์ มากพันธ์  Miss Rotsanan Makphan  
106312614010  นางสาววันวิสาข์ คำตัน  Miss Wanwisa Khamtan  
116312614011  นางสาววิภาพรรณ เกนเกตกรณ์  Miss Wiphaphan Kenketkon  
126312614012  นางสาวสร้อยเพชร พั้วพวง  Miss Soipetch Pupuang  
136312614013  นางสาวสิริยากร แย้มกรณ์  Miss Siriyakorn Yeamkorn  
146312614014  นางสาวสุจิตรา ทองดอนเกรื่อง  Miss Suchittra Thongdongklueng  
156312614015  นางสาวสุวิสา คงชาฤทธิ์  Miss Suvisa Khongcharit  
166312614016  นายจักรภัทร สุริยา  Mr. Jakkrapat Suriya  
176312614017  นายณรัช พุ่มประดับ  Mr. Narat Phumpradub  
186312614018  นายณัฐพล สิงห์จวง  Mr. Natthaphol Singjuang  
196312614019  นายธัชพล คำสุข  Mr. Thatchapol Kamsuk  
206312614020  นายธันยบูรณ์ คำเมืองใจ  Mr. Thanyabun Khammueangchai  
216312614021  นายธีรภัทร์ หาญประกาศ  Mr. Teerapat Hanpakat  
226312614022  นายนพพล วงษ์กาวิน  Mr. Nopphon Wongkawin  
236312614023  นายนราวิชญ์ แก้วอารีลักษณ์  Mr. Narawit Kaewareeluck  
246312614025  นายปรินดา มณีล้ำ  Mr. Parinda Maneelam  
256312614026  นายพีรณัฐ กลิ่นเมือง  Mr. Peeranat Klimneang  
266312614027  นายลิขิต แก้วจรัญ  Mr. Likhit Kaewcharan  
276312614028  นายวัชรพล บุตรเมือง  Mr. Watcharaphon Butmueang  
286312614029  นายวิรุฬห์ กิ่งเเก้ว  Mr. Wirun Kingkaaew  
296312614030  นายศรัณย์ ตั๋นก้อน  Mr. Saran Tankon  
306312614031  นายสรศักดิ์ อ้นอินทร์  Mr. Sorasak Aonin  
316312614032  นายสหรัฐ เอี่ยมมา  Mr. Saharat Eiamma  
326312614033  นายสิปปกร พูลล้น  Mr. Sippakorn Poonlon  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิเทศศาสตร์ (Communication Arts) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Communication Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336312614034  นายอนุสรณ์ สีสิงห์  Mr. Anusorn Seesing  
346312614035  นายอารักษ์ มาเสียน  Mr. Aruk Masian  
356312614071  นายอัษฏาวุธ อ่ำยิ้ม  Mr. Asadawut Amyim  
366312614072  นางสาวภัทรวี ทองแพรใจ  Miss Phatrawi Thongphaechai  
376312614073  นายพีรพล โพธิ์จันทร์  Mr. Peerapon Phochan  
386312614074  นายรัตนบัณฑูร นิลนาค  Mr. Rattanabunthun Nilnak