มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิเทศศาสตร์ (Communication Arts) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) นิเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Communication Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312614036  นางสาวกฤติรดา เสือคุ่ย  Miss Kittirada Sueakhui  
26312614037  นางสาวกานต์พิชชา เงินอินต๊ะ  Miss Kanphitcha Ngerninta  
36312614038  นางสาวณัฎฐา ศรีชาติ  Miss Natta Srichart  
46312614039  นางสาวณัฐริณี โกษัย  Miss Nattarinee Kosai  
56312614040  นางสาวธันย์ชนก มากเมือง  Miss Thanchanok Makmueang  
66312614041  นางสาวนฤมล อ่อนทา  Miss Nalumon Ontha  
76312614042  นางสาวนิราภร เรืองศรี  Miss Niraporn Rueangsri  
86312614043  นางสาวบูรณี พลับพิบูลย์  Miss Buranee Pubpiboon  
96312614044  นางสาววิภาวรรณ พูลพินิจ  Miss Wipawan Punpinit  
106312614045  นางสาวศศิวิมล ชัยพัฒนาการ  Miss Sasiwimon Chaiphatthanakan  
116312614047  นางสาวสุภัสสร กล้าหาญ  Miss Supatsorn Klahan  
126312614048  นางสาวอนรรฆวี อินทมานนท์  Miss Anakhawee Inthamanon  
136312614049  นางสาวอภิชญา ไพสิฐสุวรรณ  Miss Aphitchaya Phaisitsuwan  
146312614050  นางสาวอภิสรา แจ่มศรี  Miss Aphitsara Chaemsri  
156312614051  นางสาวอารีรัตน์ โรจน์ปิยะวาทิน  Miss Areerat Rotpiyawathin  
166312614052  นายกันติพจน์ นิตฐิพันธ์  Mr. Kantiphot Nitthiphan  
176312614053  นายเกรียงศักดิ์ ชัยโชติ  Mr. Kriangsak Chaichot  
186312614054  นายคุณากร เอกอินทร์  Mr. Khunakor Aekin  
196312614055  นายณัฐชัย แสงทอง  Mr. Nattachai Sangtong  
206312614056  นายณัฐวุฒิ เกิดสุวรรณ์  Mr. Nattawuat Kerdsuwan  
216312614057  นายธนพล บัวยิ้ม  Mr. Thanaphon Buayim  
226312614058  นายธีรภัทร ด้วงมา  Mr. Teerapat Duangma  
236312614059  นายนรภัทร เหลี่ยมมงคล  Mr. Norapatr Leammongkol  
246312614060  นายนาวิน สุขใหม่  Mr. Navin Sukmai  
256312614061  นายบวรภัค สะอาด  Mr. Bowonpak Saard  
266312614062  นายปุญญพัฒน์ เผยศิริ  Mr. Punyaphat Phoeisiri  
276312614063  นายภานุพงศ์ ดิษฐ์น่วม  Mr. Panupong Ditnuam  
286312614064  นายวรนิพิฐ ธรรมโชติ  Mr. Woranipit Thammachot  
296312614065  นายศิริชัย ตุ่นหรัด  Mr. Sirichai Tunrat  
306312614066  นายสมิตรแมนเชตเตอร์ บร์อชมัน  Mr. Smirthmanchester Borchmann  
316312614068  นายอนุกูล ลี้ตระกูล  Mr. A-Nugoon Leetragoon  
326312614069  นายอัครวิทย์ โคกทอง  Mr. Akkarawit Khokthong  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิเทศศาสตร์ (Communication Arts) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) นิเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Communication Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336312614070  นายเอชิน พูลวงศ์  Mr. Achin Poolwong  
346312614075  นางสาวฐิตารีย์ ธรรมโชติ  Miss Titaree Thommachot  
356312614076  นาย ธวัธชัย สุรารัตน์  Mr. Tawatchai Surarut  
366312614077  นายสิทธา ปานเพ็ชร์  Mr. Sittha Panphet  
376312614078  นายฌานวัฒน์ อินทกา  Mr. Chanawat Intaka