มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) เศรษฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Economics) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312617001  นางสาวชนิกานต์จนา เพชรเนียม  Miss Chanikanjana Patnaim  
26312617002  นางสาวบงกช อิ่มวงษ์  Miss Bongkot Imwong  
36312617003  นางสาวภูษิตา บุบผาชาติ  Miss Phusita Bupphacahat  
46312617004  นางสาวศุภิสรา พิมพ์ชัยศรี  Miss Supitsara Phimchaisri  
56312617005  นางสาวสุพัตรา โกบุตร  Miss Supattra Kobud  
66312617006  นางสาวอนงค์ หมอยา  Miss Anong Moya  
76312617007  นายกฤตเมธ นาคสุวรรณ  Mr. Gittamed Nacksuwan  
86312617008  นายโกวิท นนทะโคตร  Mr. Kowit Nonthakod  
96312617009  นายณัฐพล เสียงไพเราะ  Mr. Nattapon Seingphiroh