มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) เศรษฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Economics) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312617002  นางสาวบงกช อิ่มวงษ์  Miss Bongkot Imwong  
26312617003  นางสาวภูษิตา บุบผาชาติ  Miss Phusita Bupphacahat  
36312617005  นางสาวสุพัตรา โกบุตร  Miss Supattra Kobud  
46312617006  นางสาวอนงค์ หมอยา  Miss Anong Moya  
56312617007  นายกฤตเมธ นาคสุวรรณ  Mr. Gittamed Nacksuwan  
66312617008  นายโกวิท นนทะโคตร  Mr. Kowit Nonthakod  
76312617009  นายณัฐพล เสียงไพเราะ  Mr. Nattapon Seingphiroh