มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (Social Work) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Social Work) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312428001  นางสาวกมลกรกช ยศตุ้ย  Miss Kamonkorakod Yodtui  
26312428002  นางสาวกมลชนก มีหมื่น  Miss Kamonchanok Meemuen  
36312428004  นางสาวจุฑาทิพย์ แสงวาโท  Miss Juthathip Saengwato  
46312428005  นางสาวนริสรา โพธิ์รุ้ง  Miss Naritsara Phorung  
56312428006  นางสาวเนตรชนก วันอิน  Miss Netchanok Wan-In  
66312428007  นางสาวเบญจวรรณ คงเขียว  Miss Benjawan Khongeiw  
76312428008  นางสาวประภาพร พุทธเสม  Miss Praphaphon Phutthasem  
86312428009  นางสาวปรัศชกร ทองอ่อน  Miss Paratchakon Thong-On  
96312428010  นางสาวพัชรพร ดวงคำ  Miss Phatcharaporn Dungkam  
106312428011  นางสาวศิริภัทร ศรีวราพงศ์  Miss Siripat Sriwarapong  
116312428012  นางสาวสุนิสา ยิ้มมา  Miss Sunisa Yimma  
126312428013  นางสาวสุรีรัตน์ รักดี  Miss Sureerat Rakdee  
136312428014  นางสาวอริสา วจีสุจริต  Miss Arisa Wajeesujarit  
146312428015  นายกิตติธัช แสงตุ่น  Mr. Kittithat Sangtun  
156312428016  นายชญานิน ลำดวน  Mr. Chayanin Lamduan  
166312428017  นางสาวณัฐนิชา นวลอยู่  Miss Nuttanicha Nuanyoo  
176312428018  นายสิริณัฐสิทธิ์ แจ่มสน  Mr. Sirinttasit Jaemson