มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Design) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Architecture) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312244001  นางสาวกุณฑลี คำมา  Miss Kuntali Kamma  
26312244002  นางสาวขนิษฐา แสนคำ  Miss Khanittha Saenkham  
36312244003  นางสาวขวัญชนก โกศล  Miss Khwanchanok Koson  
46312244004  นางสาวชญาดา รัตนกรณ์  Miss Chayada Rattanakon  
56312244005  นางสาวทิชากร ทิมแย้ม  Miss Tichakorn Timyam  
66312244006  นางสาวนงนภัส โชติช่วง  Miss Nongnapat Chotchoung  
76312244008  นางสาวนวพร ถิ่นฐาน  Miss Nawaphon Thinthan  
86312244010  นางสาวปิยฉัตร สุรเดช  Miss Piyachat Suradet  
96312244011  นางสาวพรปวีณ์ สุภิสิงห์  Miss Ponpavee Suphising  
106312244012  นางสาวพรรณพร ตรงดี  Miss Pannaporn Trongdee  
116312244013  นางสาวพิมลพรรณ อินทร์ประถม  Miss Phimonphan Inparthom  
126312244014  นางสาวพิยะดา สองเมือง  Miss Piyada Songmuang  
136312244015  นางสาวสายธาร พรมมา  Miss Saithan Promma  
146312244016  นางสาวสาวิตรี แซ่อุ้ย  Miss Sawitree Sae-Any  
156312244018  นายกมลภัตร อุทธา  Mr. Kamonpat Autta  
166312244019  นายก้องภพ พิมหนู  Mr. Kongpop Phimnoo  
176312244020  นายจิรายุส มั่นชาวนา  Mr. Chirayut Manchaona  
186312244022  นายณัฐวุฒิ ทับเงิน  Mr. Natthawut Thapngoen  
196312244023  นายดิเรก ประกอบกิจ  Mr. Direk Prakobkit  
206312244024  นายทัศนัย เฉลิมวิสุตม์กุล  Mr. Thatsanai Chaloemvisutkun  
216312244026  นายธนกร หิระรัก  Mr. Thanakorn Hirarak  
226312244027  นายธีรพล หมื่นชนะสงคราม  Mr. Thiraphon Muenchanasongkhram  
236312244028  นายธีรพัฒน์ โฉมอุปฮาด  Mr. Theeraput Chomuppahart  
246312244029  นายปวริศ ครอบครอง  Mr. Pawarit Krobkrong  
256312244030  นายพีรพัฐ พิมเสนา  Mr. Peerapat Pimsana  
266312244032  นายศิครินทร์ บุ้งเครือ  Mr. Sikharin Bungkhruea  
276312244033  นายศิวกร หุ่นสิงห์  Mr. Siwakorn Hunsing  
286312244034  นายสถิตย์ บุญศรี  Mr. Sathit Bunsri  
296312244035  นายสุเมธัส เส็งสาย  Mr. Sumethat Sengsai  
306312244036  นายอธิวัชร์ สุดสาคร  Mr. Athiwach Sudsakorn