มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) พยาบาลศาสตรบัณฑิต (Nursing Science) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) พยาบาลศาสตรบัณฑิต (Nursing Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312801001  นางสาวจิตตรา เปรื่องวิชา  Miss Jittra Preungwicha  
26312801002  นางสาวชนกนันท์ สมลักษณ์  Miss Chanoknun Somluk  
36312801003  นางสาวชุติมา โคสาสุ  Miss Chutima Khosasu  
46312801004  นางสาวฐาปนี จันทร์สีมาวรรณ  Miss Thapanee Janseemawan  
56312801005  นางสาวณัฐรัตน์ บรรเทพ  Miss Nattharat Bantap  
66312801006  นางสาวทัศณี เพชรมณี  Miss Tadsanee Pechmanee  
76312801007  นางสาวทิพาวรรณ บุญเจริญ  Miss Thipawan Boonjaroen  
86312801008  นางสาวธรรสิกา ต้อยทอง  Miss Thansika Toithong  
96312801009  นางสาวธัญญารัตน์ คีรีกุลไพศาล  Miss Thanyarat Keereekulpaisan  
106312801010  นางสาวธัญญาศิริ พรมนัน  Miss Thanyasiri Promnan  
116312801011  นางสาวธัญพร สีคำ  Miss Thanyaphon Seekam  
126312801012  นางสาวธัญพิชชา กุลคง  Miss Thanpitcha Kulkong  
136312801013  นางสาวธัญรัตน์ ดารารัตน์  Miss Thanyarat Dararat  
146312801014  นางสาวธัญวรัตม์ บุญพรม  Miss Thanwarat Boonprom  
156312801015  นางสาวนรินทร โคตรมี  Miss Narintorn Khodmee  
166312801016  นางสาวนรีกานต์ นันทะญาติ  Miss Nareekan Nanthayat  
176312801017  นางสาวนันทิกานต์ มาเทศ  Miss Nuntikarn Mates  
186312801018  นางสาวนิยะดา เสนาวงษ์  Miss Niyada Senawong  
196312801019  นางสาวนุศรา สายพันธุ์  Miss Nusara Saipan  
206312801020  นางสาวบวรรัตน์ ขวัญหอม  Miss Bowonrat Khuanhom  
216312801021  นางสาวเบญจวรรณ จันเพ็ง  Miss Benjwan Chanpang  
226312801022  นางสาวปรายฟ้า ศรีสม  Miss Prayfa Srisom  
236312801023  นางสาวปรียานุช ลีกระจ่าง  Miss Peeyanut Leekarjang  
246312801024  นางสาวพิมพ์ชนก ปัญญามณี  Miss Phimchanok Panyamanee  
256312801025  นางสาวพิมพ์นิภา พนมไพร  Miss Pimnipa Pamonprai  
266312801026  นางสาวภัทรภรณ์ แก้วโสม  Miss Pattaraporn Kaewsom  
276312801027  นางสาวเยาวพา ชาแก้ว  Miss Yaowapha Chakaew  
286312801028  นางสาวโยธิรัตน์ ช่วยสีนวล  Miss Yothirat Chauyseenual  
296312801029  นางสาวลลิตา ปิตาคุณ  Miss Lalita Pitakhun  
306312801030  นางสาววันวิสา ศรีหะภูธร  Miss Wanwisa Srihaphoothorn  
316312801031  นางสาววารินี ทองแถว  Miss Warinee Thongtaew  
326312801032  นางสาววิชชุดา เหลาแก้ว  Miss Witchuda Laokaeo  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) พยาบาลศาสตรบัณฑิต (Nursing Science) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) พยาบาลศาสตรบัณฑิต (Nursing Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336312801033  นางสาวศศิกรานต์ ปาดี  Miss Sasikran Padee  
346312801034  นางสาวศศิธร เขียวสี  Miss Sasithon Khiaosee  
356312801035  นางสาวศศิธร เทนสุนา  Miss Sasithorn Tensuna  
366312801036  นางสาวสกุลณา สกุลวงศ์  Miss Sakunna Sakunwong  
376312801037  นางสาวสนธิญา ไทยทวี  Miss Sonthiya Thaithawi  
386312801038  นางสาวสุทธิดา วงษ์สีชา  Miss Sutthida Wongseecha  
396312801039  นางสาวสุธิมา บัวมี  Miss Suthima Buamee  
406312801040  นางสาวสุนัฐฌา ศรีรักษา  Miss Sunatcha Sriruksa  
416312801041  นางสาวสุนันทา ใจกล้า  Miss Sunanta Jaikla  
426312801042  นางสาวสุปราณี นิจศรีวงษ์  Miss Supranee Nitsriwong  
436312801043  นางสาวสุภาวดี จิ๋วน๊อต  Miss Supawadee Jewnot  
446312801044  นางสาวสุรธิตา มหาอุป  Miss Surathita Mahaaup  
456312801045  นางสาวสุริสา สมแสน  Miss Surisa Somsaen  
466312801046  นางสาวหนึ่งกันยา อิ้มอนงค์  Miss Nuengkanya Aimanong  
476312801047  นางสาวอชิรญา คงเนียม  Miss Achiraya Khongneam  
486312801048  นางสาวอธิชา กันหมุด  Miss Aticha Kanmood  
496312801049  นางสาวอนันตญา อัปมระกา  Miss Anantaya Oappamaraka  
506312801050  นางสาวอรัญญา มีลาภพูนผล  Miss Aranya Meelappunphon  
516312801051  นางสาวอริศรา ยอดเพชร  Miss Arisara Yodphet  
526312801052  นางสาวอัญชลี ดอกไม้  Miss Aunchalee Dokmai  
536312801053  นางสาวอุไรวรรณ แสนอุบล  Miss Uraiwan Saenubol  
546312801054  นายดรัณภพ สร้อยนอ  Mr. Darunpob Soinor  
556312801055  นายน้ำมนต์ แสวงสุข  Mr. Nammon Sawaengsuk  
566312801057  นายภูมิพัฒน์ ชัยราช  Mr. Phumipat Chairach  
576312801058  นายวันชนะ หยวกจีน  Mr. Wanchana Yaukjeen  
586312801059  นายศิริพงศ์ อ้นน้อย  Mr. Siripong Onnoi  
596312801060  นายเอกราช ขัตติ  Mr. Akekarach Khatti