มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16315224001  นางสาวกุลธิดา ดีเม็ด  Miss Gooltida Deemad  
26315224002  นางสาวศิรินภา บัวเก่า  Miss Sirinapa Buakao  
36315224003  นายธีรโชติ สุดจิตต์  Mr. Theerachote Sudchit  
46315224004  นายนนท์ปวิธ ล้ำเลิศ  Mr. Nonpawit Lumlerd  
56315224005  นายพงค์ภัค ยศปัญญา  Mr. Phongphak Yodpanya  
66315224006  นายไพศาล สีนรครุฑ  Mr. Phaisan Sinoraklut  
76315224007  นายสิรภพ คงทน  Mr. Siraphop Khongthon