มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16315603001  นางสาวกมลวรรณ ปัญญาวงศ์  Miss Kamonwan Panyawong  
26315603002  นางสาวกวินธิดา บุญปั้น  Miss Kawinthida Boonpan  
36315603003  นางสาวเจนจิรา พรรษา  Miss Jenjira Phansa  
46315603004  นางสาวชลัมพร แจ้งแก้ว  Miss Chalumporn Jaengkeaw  
56315603005  นางสาวณิชากร ทองดรอ่ำ  Miss Nichakorn Thongdornam  
66315603007  นางสาวนันทิดา ชูวงษ์  Miss Nantida Choowong  
76315603008  นางสาวพัตรพิมล คุ้มจุ่น  Miss Patpimon Khumchun  
86315603009  นางสาวภาวิไล กิสิน  Miss Phawilai Kisin  
96315603010  นางสาวสลิลทิพย์ ศรีกัณหา  Miss Salintip Srikanha  
106315603011  นางสาวสหัสญา ก้อนมั่นคง  Miss Sahatsaya Konmankong  
116315603012  นางสาวสุกัญญา ศิริ  Miss Sukanya Siri  
126315603013  นางสาวสุดารัตน์ ทับแสง  Miss Sudarat Thapsang  
136315603014  นางสาวสุนิดา อยู่คง  Miss Sunida Oiukhong  
146315603015  นางสาวอริสรา ก้อนคง  Miss Arisara Konkong  
156315603016  นายประธาร สนิทพันธ์  Mr. Pratan Sanitpun  
166315603017  นายภารดา ช้างปาน  Mr. Pharada Changpan