มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การตลาด (Marketing) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16315606001  นางสาวกรพิน นันกระโทก  Miss Koraphin Nankrathok  
26315606002  นางสาวกรรณิกา ตนชาบุตร  Miss Kannika Tonchabut  
36315606003  นางสาวกิติยา เหรียญณรงค์  Miss Kitiya Riannarong  
46315606004  นางสาวเกวลิน รันสันเทียะ  Miss Kevalin Ransontia  
56315606005  นางสาวชญานิศ กระวีสายสุนทร  Miss Chayanit Kraweesaisunthorn  
66315606006  นางสาวธิดารัตน์ พันธ์เปี่ยม  Miss Tidarat Panpiam  
76315606007  นางสาวธิดารัตน์ อิ่มสุวรรณ์  Miss Tidarat Aimsuwan  
86315606008  นางสาวนุชนารถ ฤทธิ์มั่น  Miss Nootchanad Ritman  
96315606009  นางสาวเนตรนภา ตุ๊อ้อ  Miss Natnapha Tuor  
106315606010  นางสาวเบญจพร คะระออม  Miss Benjaporn Karaaom  
116315606011  นางสาวปรียา พันธุ์โนฤทธิ์  Miss Preeya Pannorith  
126315606012  นางสาวปัทมาภรณ์ ขุนพิทักษ์  Miss Pattamaporn Khunpitaks.  
136315606013  นางสาวพัชราภรณ์ มีญวน  Miss Phatcharaporn Miyuan  
146315606014  นางสาวพิชญานิน ภูกาสอน  Miss Phitchayanin Pookasorn  
156315606015  นางสาวแพรวพรรณ ดีสวัสดิ์  Miss Phaeophan Disahwat  
166315606016  นางสาวภัทรสุดา สีบุริน  Miss Phattharasuda Seburin  
176315606017  นางสาวภัทราภรณ์ โคกทับทิม  Miss Pattaraporn Khokthapthim  
186315606018  นางสาวมัณทนา เย็นไทย  Miss Mantana Yenthai  
196315606019  นางสาวเยาวลักษณ์ กำริสุ  Miss Yaowaluk Kamrisu  
206315606020  นางสาววนิดา มันธุจักร  Miss Wanida Munthujak  
216315606022  นางสาววรัญญา พลแก้ว  Miss Waranya Phonkeaw  
226315606023  นางสาววิสาข์ ชาอุ่น  Miss Wisa Chaun  
236315606024  นางสาววีนา โคกพระปรางค์  Miss Weena Cokpraprang  
246315606025  นางสาวศิรประภา ใจทน  Miss Siraprapa Jaithon  
256315606026  นางสาวศิระประภา ปันนา  Miss Siraprapa Panna  
266315606027  นางสาวสัจจพร เพชรเหลี่ยม  Miss Sadjaporn Phetliam  
276315606028  นางสาวสุชาดา เผื่อนกรุง  Miss Suchada Phueankrung  
286315606029  นางสาวสุทธิ์พร กิจเจริญฟุ้ง  Miss Suttiporn Kitjaroedfung  
296315606030  นางสาวอริศรา กลิ่นจุ้ย  Miss Arisara Klinjui  
306315606031  นายคณานนท์ เสือเปรม  Mr. Khananon Sueprem  
316315606032  นางสาวจุติณัฏฐ์ ภู่ระหงษ์  Miss Jutinut Phoorahong