มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 4
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16315602001  นางสาวกมลลักษณ์ ดาสิ  Miss Kamonlak Dasi  
26315602002  นางสาวกมลลักษณ์ แป้นเกิด  Miss Kamonlak Paenkerd  
36315602003  นางสาวกมลทิพย์ รอดทองดี  Miss Kamonthip Rodthongdee  
46315602005  นางสาวจันทนีย์ คงหนองลาน  Miss Jantanee Khongnonglan  
56315602006  นางสาวจันทร์กีฬา คุ้มภัยสวัสดิ์  Miss Chankeera Kumphaisawad  
66315602007  นางสาวจิราวรรณ ศรีบัว  Miss Jirawan Sreebua  
76315602008  นางสาวชนัญชิดา เนตรแสงสี  Miss Chanatchida Netsaengsee  
86315602009  นางสาวชิดชนก จันทร์เถื่อน  Miss Chidchanok Janthuean  
96315602010  นางสาวญาณิศา โพธิ์พะนา  Miss Yanisa Phophana  
106315602011  นางสาวฐานิศร สวัสดี  Miss Thanisorn Sawatdee  
116315602012  นางสาวฐิติมา เอี่ยมชาวนา  Miss Thitima Aiamchaona  
126315602013  นางสาวณัฐกร ขวัญแก้ว  Miss Natthakorn Khwankheaw  
136315602014  นางสาวณัฐริกา เชื้อนพคุณ  Miss Nattharika Chuenobpakun  
146315602015  นางสาวณิชกานต์ สุขโรจน์บัณฑิตย์  Miss Nichakan Sukkhrodbandid  
156315602016  นางสาวธัญญรัตน์ เตสาวงค์  Miss Thanyarat Tesawong  
166315602017  นางสาวธัญญรัตน์ บัวบุญ  Miss Thayarat Buaboon  
176315602018  นางสาวธันยพร สิงห์พร  Miss Thanyaporn Singporn  
186315602019  นางสาวนวรัตน์ รองสนาม  Miss Nawarat Rongsanam  
196315602020  นางสาวนัทธมน บวรวุฒิธนา  Miss Nuttamon Bravonvuttithana  
206315602021  นางสาวน้ำผึ้ง ศรีสุข  Miss Numpueng Srisuk  
216315602022  นางสาวบุณยาพร เจือจาน  Miss Boonyaporn Chueachan  
226315602023  นางสาวเบญจวรรณ บุญส่ง  Miss Benchawan Bunsong  
236315602024  นางสาวปาวีณา จันตาเรียน  Miss Pawena Jantarean  
246315602025  นางสาวปุณยาพร เอมบาง  Miss Punyaphon Aembang  
256315602026  นางสาวพัชรี พุทธรุณ  Miss Pachary Phutarun  
266315602027  นางสาวพัณณ์ชิตา วิเศษศักดิ์ภักดี  Miss Phanchita Wisetsakphakdi  
276315602028  นางสาวพิชชาภา แพงประเสริฐ  Miss Phitchapha Phaengprasroeth  
286315602029  นางสาวพุธิตา แจ้งสว่าง  Miss Phuthida Chaengsawang  
296315602030  นางสาวภัทริดา ฉัตรเงิน  Miss Phattharida Chatngoen  
306315602031  นางสาวมิรันดร์ตรี เพ็งละมูล  Miss Mirantree Phenglamoon  
316315602032  นางสาวรุ่งตะวัน สระรัมย์  Miss Rungtawan Sraram  
326315602033  นางสาวรุ่งรวี ประทุมคำ  Miss Rungrawee Pratumkam  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 4
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336315602034  นางสาววรรณคดี ศรีบุญมา  Miss Wannakhadee Sribunma  
346315602035  นางสาววัชรินทร บดีรัฐ  Miss Watcharintorn Bodeerat  
356315602036  นางสาววัชรี คำบุญ  Miss Watcharee Khambun  
366315602037  นางสาววันทนี กุลมาก  Miss Wanthani Kunmak  
376315602038  นางสาววิพาดา มิแดนไผ่  Miss Wipada Midaenpai  
386315602039  นางสาววิภาดา คันธี  Miss Wipada Kantee  
396315602040  นางสาวศุภมาส บุญสูงเพชร  Miss Supamat Boonsungphet  
406315602042  นางสาวสุชาดา พัดกลม  Miss Suchada Padglom  
416315602043  นางสาวสุนิสา เจริญสุข  Miss Sunisa Charoensuk  
426315602044  นางสาวสุวนันท์ ศรีฉ่ำ  Miss Suwanan Sricham  
436315602045  นางสาวโสภิดา เสือแพร  Miss Sopida Sueaphae  
446315602046  นางสาวอรญา สามสีทอง  Miss Araya Samseetong  
456315602047  นายธนพล ผิวชา  Mr. Thanaphon Phiocha  
466315602048  นายพรเทพ นวลไผ่  Mr. Pornthep Nualphai  
476315602049  นายพิสิษฐ์ ชมดี  Mr. Phisist Chomdee  
486315602050  นายภีมากร ปิ่นสญชัย  Mr. Pemagon Pinsonchai  
496315602051  นายวีรวิชญ์ สุพรรณพจน์  Mr. Weerawit Supanphot  
506315602052  นายวุฒินันท์ จันทร์อ่อน  Mr. Wutthinan Chanon  
516315602053  นายศุภกร อยู่บ้านคลอง  Mr. Supakorn Yhubankrong  
526315602054  นายสหรัฐ แป้นเมือง  Mr. Saharat Paenmaung  
536315602055  นางสาวกฤตพร ปานหลาย  Miss Kittaporn Panlai  
546315602056  นายศตวรรษ กาสา  Mr. Sattawat Kasa