มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (Information Technology Management for Business) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16315622001  นางสาวกัญญ์ณัชชา ชีวงศ์  Miss Kannatcha Cheewong  
26315622002  นางสาวกัญญาณัฐ พุฒสลัด  Miss Kanyanut Putslad  
36315622004  นางสาวกัลยา เรืองฤทธิ์  Miss Kanlaya Rueangrit  
46315622005  นางสาวกานต์ธิดา วงค์ถา  Miss Kanthida Wongtha  
56315622006  นางสาวธันยพร วรรณะ  Miss Thanyaporn Wanna  
66315622007  นางสาวธิดารัตน์ สอนจำปา  Miss Thidarat Sonjumpa  
76315622008  นางสาวนฤมล เจาะจง  Miss Naruemon Chochong  
86315622009  นางสาวนิชธาวัลย์ สังข์อยู่  Miss Nittawan Sangyu  
96315622010  นางสาวปัทมวรรณ สุขคง  Miss Patthamawan Sukkhong  
106315622011  นางสาวพิมพ์ประภา บุญสอน  Miss Phimpapha Bunson  
116315622012  นางสาวมณีรัตน์ พรมโสภา  Miss Maneerat Promsopa  
126315622014  นางสาวศุภลักษณ์ รอดเกตุ  Miss Supalak Rodket  
136315622015  นางสาวอภิสมัย ปลื้มบัว  Miss Aphisamai Pleambua  
146315622016  นายกิตติพิชญ์ อินทรทูต  Mr. Kittipiht Intaratoot  
156315622018  นายธเนศ แป้นน้อย  Mr. Tanet Paennoi  
166315622019  นายธรรมโรจน์ สุเจริญพงศ์  Mr. Thammarot Sucharoenpong  
176315622020  นายประเวศน์ บัวผัน  Mr. Pravese Buaphun  
186315622021  นายพรเทพ แสวงมิ้ม  Mr. Pornthep Sawaengmim  
196315622022  นายวชิระ แสงท่านั่ง  Mr. Wachira Sangtanang  
206315622023  นายสรัญวุฐิ ตันเฮง  Mr. Saranwut Tanhang  
216315622024  นายสหรัฐ ลำสาน  Mr. Saharat Lumsarn  
226315622025  นายสุรเชษฐ์ วงษ์พูล  Mr. Surachet Wongphool  
236315622027  นายอิสยาห์ ดีตรุษ  Mr. Aitsaya Deetruss  
246315622038  นางสาวศิรภัสสร บุญเทพ  Miss Salaphatson Bunthep  
256315622041  นายชานน สังข์ทอง  Mr. Chanon Sangthong  
266315622044  นายนนทพัทธ์ ทามี  Mr. Nontaphat Tamee  
276315622055  นายภูมินทร์ บุญสุข  Mr. Pumin Bunsug  
286315622056  นางสาวแพรวพราว สุ่มเงิน  Miss Praewprauw Sumngoen  
296315622057  นายธีรภัทร คำมาก  Mr. Teeraphat Khammak