มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (Information Technology Management for Business) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 4
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16315622003  นางสาวกัลยรัตน์ แก้วเปร็ง  Miss Kanyarat Kaeopreng  
26315622013  นางสาววรัญญา คุ้มพวง  Miss Warunya Khumphung  
36315622017  นายธนภรณ์ อินทร์มั่ง  Mr. Thanaporn Ainmang  
46315622028  นางสาวจิรัชญา อุ่นกำเนิด  Miss Jiratchaya Aunkumnerd  
56315622029  นางสาวชมภูนุช ลิ่มทองน้อย  Miss Chomphunut Limthongnoi  
66315622030  นางสาวณัฏฐ์นรี จันทร์สอน  Miss Nutnaree Janson  
76315622031  นางสาวธัญญ์วริดา เทียนเปลี่ยน  Miss Thanyawarida Thianplian  
86315622032  นางสาวนวพร ย่อมครบุรี  Miss Nawaporn Yomkhonburi  
96315622033  นางสาวปวีณา สิงห์ลอ  Miss Paweena Singlor  
106315622034  นางสาวพิมพ์กานต์ ตู้ทอง  Miss Pimkan Toothong  
116315622035  นางสาวภัทรพร บางยิ้ม  Miss Phattharaphon Bangyim  
126315622036  นางสาวมัลลิกา เย็นฉ่ำ  Miss Mullika Yencham  
136315622037  นางสาวรัชฎาภรณ์ ห่วงบุญ  Miss Ratchadaporn Hongboon  
146315622039  นางสาวสุทธิภรณ์ ใจรักษ์  Miss Sutthipron Jairak  
156315622040  นายเจนภพ เจริญทัพ  Mr. Chenphop Charoenthap  
166315622042  นายณัฐพงศ์ นาคบุรี  Mr. Natthapong Nakburee  
176315622043  นายธนากร แสงทองเคลือบ  Mr. Thanakon Saengthongkhlueab  
186315622045  นายนพพล คุตชนม์  Mr. Noppon Kutchon  
196315622046  นายนราวิชญ์ ดินแดง  Mr. Narawit Dindang  
206315622047  นายนฤดม ค่ำสว่าง  Mr. Naruedom Khamsawang  
216315622048  นายพัฒนชัย นพกรกุล  Mr. Pattanachai Noppakonkun  
226315622049  นายพุฒิพงศ์ ดีเนียม  Mr. Phutthiphong Deenaim  
236315622050  นายศุภชัย เสาร์แบน  Mr. Suphachai Saoban  
246315622052  นายสันติชัย โคกทุ่ง  Mr. Santichai Khokthung  
256315622053  นายสุทธิพงษ์ วุ่นกลัด  Mr. Suttipong Wunklad  
266315622054  นางสาวอุษณา สมเนตร  Miss Ausana Somnet  
276315622058  นาย ภูมินทร์ แซ่หว้า  Mr. Phumin Saewa  
286315622059  นายศดายุ อินเทียน  Mr. Sadayu Inthian