มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16315615002  นางสาวกัญญ์วรา อรุณจักร  Miss Ganvara Arunnajak  
26315615003  นางสาวกันติชา แสนแทน  Miss Kanticha Saentaen  
36315615005  นางสาวกุลนันทน์ กุหลาบ  Miss Kunlanan Gulab  
46315615006  นางสาวขนิษฐา หอมชื่น  Miss Khanittha Homchuen  
56315615007  นางสาวเขมิสรา วรรณา  Miss Khemisara Wanna  
66315615010  นางสาวณัฐรัตน์ ก้อนจา  Miss Nattharat Koncha  
76315615011  นางสาวณัฐวรา วงแว่ว  Miss Natwara Wongwaeo  
86315615014  นางสาวธนัชดา กลั่นประเสริฐ  Miss Thanatda Klanprasroeth  
96315615015  นางสาวธมลวรรณ ทับชู  Miss Thamonwan Thapchu  
106315615016  นางสาวธัญญลักษณ์ โพธิ์ขาว  Miss Thanyalak Phokao  
116315615017  นางสาวนัจนันท์ หนูจ่าแสง  Miss Natjanan Noojasaeng  
126315615018  นางสาวนิลาวัลย์ พันธ์ทอง  Miss Nilawan Phanthong  
136315615019  นางสาวเนาวรัตน์ ตั้งปณิธาน  Miss Naowarat Tangpanithan  
146315615021  นางสาวเมษา นะวาระ  Miss Mesa Nawara  
156315615022  นางสาวรัตนา ธูปเทียน  Miss Rattana Thupthian  
166315615023  นางสาววัชณิดา อยู่แย้ม  Miss Watchanida Yooyam  
176315615024  นางสาววาสนา เลื่อนลอย  Miss Watsana Lueanloy  
186315615025  นางสาวศรินรัตน์ รัตนาวราธรณ์  Miss Sarinrat Rattanawarathon  
196315615026  นางสาวศิริญญา ทับบริสุทธิ์  Miss Sirinya Tabborisut  
206315615027  นางสาวศิรินรัตน์ รัตนสกล  Miss Sirinrat Rattanasakon  
216315615028  นางสาวสุกัญญา ดรุณี  Miss Sukanya Darunee  
226315615029  นางสาวสุภัคจิรา พรมดี  Miss Supukjira Promdee  
236315615030  นางสาวสุภาวรรณ สุขีสิงห์  Miss Supawan Sukhising  
246315615032  นางสาวอมรรัตน์ วาดสูงเนิน  Miss Amonrat Wadsungnoen  
256315615033  นางสาวอรนุช กันมา  Miss Oranuch Kanma  
266315615035  นางสาวอาทิมา ทับเอี่ยม  Miss Atima Tubeam  
276315615036  นายกิตติพศ สกุลทอง  Mr. Kittiphot Sakunthong  
286315615038  นายอภิสิทธิ์ สายคำดี  Mr. Apisit Saykumdee  
296315615047  นางสาวทิพวรรณ ต๊วนพานิช  Miss Tippawan Tionpanich  
306315615055  นางสาวภัทรวดี พุทธนิมนต์  Miss Pattarawadee Pootnimon  
316315615056  นางสาวภารดี มีแสง  Miss Paradee Meesaeng  
326315615057  นางสาวรุจีรา เอมพิมพ์  Miss Rujeera Aimpim  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336315615083  นางสาวณัฐธิดา บุญทา  Miss Nattida Boontha  
346315615092  นางสาวพุธิตา ปิ่นวรรณา  Miss Phuthita Pinwanna  
356315615100  นางสาวศิริพร นันทโชติ  Miss Siriphon Nanthachot