มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 4
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16315615001  นางสาวกฤติมา กลิ่นโท  Miss Krittima Kinto  
26315615008  นางสาวจันทรวิมล คุ้มแสง  Miss Janwimon Kumsang  
36315615012  นางสาวณิชกานต์ ธงวิชัย  Miss Nitchakan Thongwichai  
46315615031  นางสาวอภิวันทน์ มหาพราหมณ์  Miss Apiwan Mahapram  
56315615040  นางสาวจิราพร มีวิชา  Miss Jiraporn Meevicha  
66315615041  นางสาวเจนจิรา กล้าหาญ  Miss Janjira Khlahan  
76315615042  นางสาวชนัตตา กันสีนวล  Miss Chanatta Kansinuan  
86315615043  นางสาวชนาธินาถ ดอนคำ  Miss Chanathinart Donkum  
96315615044  นางสาวชาลิสา การบรรจง  Miss Chalisa Kanbanjong  
106315615045  นางสาวฐาปณี สงวนทรัพย์  Miss Thapanee Sanguansap  
116315615048  นางสาวนกยูง เชื้อณรงค์  Miss Nokyung Cheanarong  
126315615049  นางสาวนภาพร อินแตง  Miss Naphaphon Intaeng  
136315615050  นางสาวนริศรา กล่อมจาด  Miss Narisara Klomjad  
146315615051  นางสาวนฤมล น้อยม่วงตาล  Miss Naiuemol Noimongtan  
156315615052  นางสาวน้ำฝน ดำกลิ่น  Miss Numfon Damklin  
166315615053  นางสาวปิ่นสุดา เสนาชัย  Miss Pinsuda Senachai  
176315615054  นางสาวพิชชนันท์ เลี้ยงไกรลาศ  Miss Pitchanan Liangkrailas  
186315615058  นางสาวลลิตา พึ่งกริม  Miss Lalita Phuengkrim  
196315615059  นางสาววรรณวิษา พ่วงชาวนา  Miss Wanwisa Paungchawna  
206315615060  นางสาววรรณศิริ พลวิชัย  Miss Wansiri Phonwichai  
216315615061  นางสาววารินทร แช่มมั่น  Miss Warinthorn Chamman  
226315615062  นางสาววิภาวดี แก้วใส  Miss Wiphawadee Kaewsai  
236315615063  นางสาววิยะดา จันทร์ดำ  Miss Wiyada Chandam  
246315615064  นางสาวศิรินภา เดชะ  Miss Sirinapa Decha  
256315615065  นางสาวสุกัลยา ไชยเอม  Miss Sukanya Chaieam  
266315615066  นางสาวสุนิษา จันทร์กระจ่าง  Miss Sunisa Chankrajang  
276315615069  นางสาวเสาวลักษณ์ เงาภู่ทอง  Miss Saowalak Ngaophoothong  
286315615070  นางสาวโสรยา สงสัย  Miss Soraya Songsai  
296315615072  นางสาวอชรายุ พัดขำ  Miss Achalayu Phadkham  
306315615073  นางสาวอรอนงค์ ชุมแสง  Miss Onanong Chumsaeng  
316315615074  นางสาวอาธิติญา กลางประพันธ์  Miss Arthitiya Klangprapan  
326315615075  นายสุรศักดิ์ ขวัญนาค  Mr. Surasak Kwannak  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 4
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336315615076  นายอชิตพล ยาโน  Mr. Achittapon Yano  
346315615084  นางสาวกฤษกร ขำจุ้ย  Miss Kritsakron Khamjui  
356315615095  นางสาวลลิตา คุณทิพย์  Miss Lalita Khunthip  
366315615096  นางสาวลลิตา มั่นคง  Miss Lalita Mankhong  
376315615104  นางสาวสุรางคณา ลอยเวหา  Miss Surangkana Loywaha  
386315615107  นางสาวอรญา สีหะวงค์  Miss Ooraya Sihawong  
396315615111  นางสาวอารียา แตงกวา  Miss Ahreeya Tangkwa