มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 5
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16315615009  นางสาวจันทรา ประดิษฐ์แท่น  Miss Juntra Pradittaen  
26315615013  นางสาวทักษพร เลี่ยมสกุล  Miss Thaksaporn Liamsakul  
36315615037  นายเจษฎาภรณ์ ขะที  Mr. Jetsadaporn Khatee  
46315615039  นางสาวกมลรัตน์ สมสี  Miss Kamonrat Somsi  
56315615046  นางสาวทิพวรรณ ขืนเขียว  Miss Tippawan Kenkhiao  
66315615067  นางสาวสุวพัชร ดีภู่  Miss Suwapat Deephoo  
76315615068  นางสาวสุวิมล ทนก้อนดี  Miss Suwimon Tonkondee  
86315615077  นางสาวกัญจนา จันทะเขต  Miss Kanjana Jantakhet  
96315615078  นางสาวกัญญานัฐ เหมือนมาตร  Miss Kanyanut Muanmart  
106315615079  นางสาวขนิษฐา สดนามอญ  Miss Kanidtha Sodnamorn  
116315615080  นางสาวจุฑามาศ จันสน  Miss Juthamat Chanson  
126315615081  นางสาวชนนิกานต์ สีหะวงษ์  Miss Chonnikan Seehawong  
136315615082  นางสาวชลลดา ใจทอง  Miss Chonlada Jaithong  
146315615085  นางสาวณัฐวรรณ สุขมา  Miss Natthawan Sookma  
156315615086  นางสาวณิชานันท์ จันทะคุณ  Miss Nichanan Jantakhun  
166315615087  นางสาวนงนุช แซ่โซ้ง  Miss Nongnuch Saesong  
176315615088  นางสาวนรีกานต์ ผิวเหลือง  Miss Nareekan Phiwlaeng  
186315615089  นางสาวนิภาวรรณ วินมา  Miss Niphawan Winma  
196315615090  นางสาวปัทมาศ เมืองลอง  Miss Pattamas Muanglong  
206315615091  นางสาวพัชรพร หรั่นกระโทก  Miss Phatcharaphorn Rankrathok  
216315615093  นางสาวรสิกา ตรีสงฆ์  Miss Rasika Treesonk  
226315615094  นางสาวรัตติยา ผลเจริญ  Miss Rattiya Phoncharoen  
236315615097  นางสาววณิชชา สุมินทนะ  Miss Wanitcha Sumintana  
246315615098  นางสาววรัญญา รอดบาง  Miss Waranya Rodbang  
256315615099  นางสาวศิรินภา มั่นไกร  Miss Sirinapa Munkai  
266315615101  นางสาวสุดารัตน์ เดโชเม็ง  Miss Sudarat Dechomeng  
276315615102  นางสาวสุนิสา แสงอิน  Miss Sunisa Sangin  
286315615103  นางสาวสุพัตรา เพชรชู  Miss Supattra Pectchoo  
296315615105  นางสาวสุวรรณี สมจุ้ย  Miss Suwannee Somchui  
306315615106  นางสาวอมรา ชัยชนะ  Miss Ummara Chaichana  
316315615108  นางสาวอรอนงค์ แหชู  Miss Onanong Haechoo  
326315615109  นางสาวอังสุมาลี สุภาพันธ์  Miss Oangsumali Suphaphan  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 5
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336315615110  นางสาวอัจฉรา บุญลอย  Miss Atchara Boonloy  
346315615112  นายธนาวุฒิ สุขมี  Mr. Tanawut Sookmee  
356315615113  นายวรเชษฐ์ ปิ่นทอง  Mr. Worachet Pinthong  
366315615114  นางสาวกิ่งแก้ว กัณหาประกอบ  Miss Kingkaew Kanhaprakob  
376315615115  นางสาวณัฐพร มหายศ  Miss Natthaporn Mahayot