มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมโลจิสติกส์ เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16315239001  นายวัชราพร แก้วดู  Mr. Watcharaporn Kaewdoo  
26315239002  นายสมบูรณ์ ทองทรัพย์มณี  Mr. Sombun Thongsapmanee  
36315239003  นายอรงค์กรณ์ เพ็งประสงค์  Mr. Arongkorn Pengprasong  
46315239004  นางสาวศิริวรรณ เหล็กสุวรรณ์  Miss Siriwan Leksuwan