มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16315247001  นางสาวฐิติยาพร บุญเขื่อง  Miss Thitiyaporn Boonkhuang  
26315247002  นางสาวปัฐมาพร พรมเถื่อน  Miss Pattamaporn Promtuen  
36315247003  นางสาวมณฑิตา ครุฑหลวง  Miss Monthita Krutluang  
46315247004  นางสาวรัตนากร สายทอง  Miss Rattanakorn Saithong  
56315247005  นางสาววิลัยวรรณ อินทับ  Miss Wilaiwan Inthab  
66315247006  นางสาวสุพัฒตรา เกิดทอง  Miss Suphattra Koedthong  
76315247007  นางสาวสุวภัทร ชมมี  Miss Suwapat Chommee  
86315247008  นายจิรศักดิ์ เกตุเทียน  Mr. Chirasak Kettean  
96315247009  นายชานนท์ แสงอินทร์  Mr. Chanon Sangin  
106315247010  นายณัฐพันธุ์ บุญผล  Mr. Natthaphan Bunphon  
116315247011  นายณัฐวัตร บินทจร  Mr. Natthawat Binthachon  
126315247012  นายทวีศักดิ์ ชื่นผล  Mr. Thawisak Chuenphon  
136315247015  นายนิธิศวร์ เอี่ยมวิโรจน์  Mr. Nithis Eiamwiroj  
146315247016  นายพักรบ ทุมมาลี  Mr. Pakrop Thummalee  
156315247017  นายพีรพล สุขสมพงษ์  Mr. Perapon Suksompong  
166315247018  นายพุฒธิพงษ์ อรัญพฤกษ์  Mr. Puttipong Aranyapuek  
176315247019  นายวรภพ แก้วบัว  Mr. Voraphop Keawbua  
186315247020  นายวรวิช มั่นคง  Mr. Worawit Mankong  
196315247021  นายวิทวัส ยะนิล  Mr. Witthawat Yanin  
206315247022  นายศิริวัฒน์ คุ้มหน่าย  Mr. Siriwat Kumnai  
216315247023  นายสิทธา สุกายะ  Mr. Sitta Sukaya