มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Engineering) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16315268001  นางสาวคนิจตา สุธาวา  Miss Khanitta Suthawa  
26315268002  นางสาวพิชญ์สินี น้อยพงษ์  Miss Pisinee Noiphong  
36315268003  นางสาวมลิวัลย์ ม่วงน้อยเจริญ  Miss Maliwan Muangnoijaroen  
46315268004  นายกฤษฎา บุญมี  Mr. Kritsada Bonmee  
56315268005  นายกฤษฎา พงษ์พิทักษ์  Mr. Kritsada Phongphithak  
66315268006  นายกฤษฐินันท์ พรมท้วม  Mr. Kristinan Promtuam  
76315268007  นายกฤษณะ พิมอยู่  Mr. Kritsana Phimoiu  
86315268008  นายกิตติภูมิ แก้วพงษ์  Mr. Kittiphum Kaeophong  
96315268009  นายจักรกฤษณ์ สมบูรณ์  Mr. Chakkrit Somboon  
106315268010  นายจักรินทร์ จันทร์สวัสดิ์  Mr. Jakkanrin Jansawad  
116315268012  นายณัฐพล บานแย้ม  Mr. Nutthapon Banyam  
126315268013  นายธนวันต์ ประกิจ  Mr. Thanawan Prakit  
136315268014  นายธีรพัฒน์ ทองดี  Mr. Theerapat Thongdee  
146315268015  นายณัฐพล หนูแย้ม  Mr. Nattaphon Nuyaem  
156315268016  นายนิธิธร มาดี  Mr. Nithitorn Madee  
166315268017  นายปรเมศ น่วมมี  Mr. Poramet Nuammi  
176315268018  นายปริญญา แก้วอู๋  Mr. Parinya Kaeoau  
186315268019  นายปัณณวัฒน์ ฉิมช้าง  Mr. Pannawat Chimchang  
196315268020  นายภัทรพล รักเกียรติ์  Mr. Pattarapol Rakkiet  
206315268021  นายภัทระ อุ่นเจ้าบ้าน  Mr. Phatthara Unchaoban  
216315268022  นายภานุพงศ์ พงศทัต  Mr. Phanupong Pongsathat  
226315268023  นายวัจน์กร เชื้อมั่น  Mr. Watjakorn Chuaman  
236315268024  นายศรายุทธ กลัดนิล  Mr. Sarayut Klidnin  
246315268025  นายศุภวัฒน์ นาคแจ่ม  Mr. Suphawat Nakchaem  
256315268027  นายอิทตฤณ ขามสิทธิ์  Mr. Ittrin Khamsit  
266315268028  นายหัสวรรษ ศรีบุญวงศ์  Mr. Hasawas Sriboonwong