มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16315272003  นายณัฐพล บุญยืน  Mr. Natthapon Boonyuen  
26315272004  นายธนพร สุกใสย์  Mr. Thanapron Suksai  
36315272005  นายธนภัทร เขียวหวาน  Mr. Thanaphat Khiaowan  
46315272007  นายธวัชชัย ไพรคำนาม  Mr. Thawatchai Phaikamnam  
56315272008  นายธีรพัฒน์ บุญมีจิว  Mr. Theerapat Boonmeejew  
66315272009  นายนนทวัฒน์ อ้วนมี  Mr. Nontawat Ouanmee  
76315272011  นายนันทสิทธิ์ ปิ่นทอง  Mr. Nanthasit Pinthong  
86315272013  นายนุติพงษ์ แก้วจีน  Mr.Nutiphong Kaewjeen  
96315272014  นายพงศธร เต็มชำนาญ  Mr. Phongsathon Temchamnan  
106315272015  นายพรพิพัฒน์ กาฬรัตน์  Mr. Phonpipat Kararat  
116315272016  นายพิพัฒน์ ฉิมใจ  Mr. Piphat Chimjai  
126315272019  นายโรจน์ศักดิ์ จวบสุข  Mr. Rotsak Juabsuk  
136315272020  นายวงศธร สุขสวัสดิ์  Mr. Wongsathon Suksawad  
146315272021  นายวัชรพงษ์ ทองรักษ์  Mr. Watcharapong Thongrak  
156315272022  นายวัชรพงษ์ สุขประเสริฐ  Mr. Watcharaphong Sukprasert  
166315272023  นายวิชาญ บุญล้ำ  Mr. Wichan Bunlam  
176315272024  นายวิศรุต พิมรักษา  Mr. Witsarut Pimraksa  
186315272025  นายศุภณัฐ ภัทรโรจน์สิริ  Mr. Supanut Phatthararojsiri  
196315272027  นายสิทธิโชค พึ่งดี  Mr. Sitthichok Puengdee  
206315272028  นายอนุพงษ์ นันตะวงษ์  Mr. Anuphong Nantauaong  
216315272029  นายอาชวิน พรมภาพ  Mr. Artchawin Phomphap