มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16315272002  นายจักรกฤช อยู่ศรี  Mr. Jakkit Usri  
26315272003  นายณัฐพล บุญยืน  Mr. Natthapon Boonyuen  
36315272004  นายธนพร สุกใสย์  Mr. Thanapron Suksai  
46315272005  นายธนภัทร เขียวหวาน  Mr. Thanaphat Khiaowan  
56315272007  นายธวัชชัย ไพรคำนาม  Mr. Thawatchai Phaikamnam  
66315272008  นายธีรพัฒน์ บุญมีจิว  Mr. Theerapat Boonmeejew  
76315272009  นายนนทวัฒน์ อ้วนมี  Mr. Nontawat Ouanmee  
86315272010  นายนพดล บัวจันทร์  Mr. Nopphadon Buchan  
96315272011  นายนันทสิทธิ์ ปิ่นทอง  Mr. Nanthasit Pinthong  
106315272012  นายนุติ วัฒนา  Mr. Nuti Wattana  
116315272013  นายนุติพงษ์ แก้วจีน  Mr.Nutiphong Kaewjeen  
126315272014  นายพงศธร เต็มชำนาญ  Mr. Phongsathon Temchamnan  
136315272015  นายพรพิพัฒน์ กาฬรัตน์  Mr. Phonpipat Kararat  
146315272016  นายพิพัฒน์ ฉิมใจ  Mr. Piphat Chimjai  
156315272017  นายพิรภพ อยู่เย็นดี  Mr. Phiraphob Yuyendi  
166315272019  นายโรจน์ศักดิ์ จวบสุข  Mr. Rotsak Juabsuk  
176315272020  นายวงศธร สุขสวัสดิ์  Mr. Wongsathon Suksawad  
186315272021  นายวัชรพงษ์ ทองรักษ์  Mr. Watcharapong Thongrak  
196315272022  นายวัชรพงษ์ สุขประเสริฐ  Mr. Watcharaphong Sukprasert  
206315272023  นายวิชาญ บุญล้ำ  Mr. Wichan Bunlam  
216315272024  นายวิศรุต พิมรักษา  Mr. Witsarut Pimraksa  
226315272025  นายศุภณัฐ ภัทรโรจน์สิริ  Mr. Supanut Phatthararojsiri  
236315272026  นายสิทธิชาติ พราหมณ์โม  Mr. Sittichat Prammo  
246315272027  นายสิทธิโชค พึ่งดี  Mr. Sitthichok Puengdee  
256315272028  นายอนุพงษ์ นันตะวงษ์  Mr. Anuphong Nantauaong  
266315272029  นายอาชวิน พรมภาพ  Mr. Artchawin Phomphap  
276315272030  นายวรสรณ์ ภูแข  Mr. Worrasorn Phukhae