มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16315248001  นายกิตติภูมิ นิ่มนวล  Mr. Kittiphum Nimnual  
26315248002  นายชัยณรงค์ บุญประสพ  Mr. Chainarong Booonprasop  
36315248003  นายชัยสิทธิ์ รอดแสวง  Mr. Chaiyasit Rodsawaeng  
46315248004  นายธนชัย ไกรศร  Mr. Thanachai Kaisorn  
56315248005  นายธนโชติ แซ่เจี่ย  Mr. Tanachot Sejey  
66315248006  นายธนากรณ์ ฉิมใจ  Mr. Thanakorn Chimjai  
76315248007  นายธีรภัทร์ บุญมาก  Mr. Thiraphat Bunmak  
86315248008  นายนริสร์ ลาโภ  Mr. Narit Lapho  
96315248009  นายนัทธพงศ์ คงอิ่ม  Mr. Nattapong Khongim  
106315248010  นายนันทวุฒิ โสไธสง  Mr. Nanthawut Sothaisong  
116315248011  นายปรมินทร์ ลิมปนารมณ์  Mr. Poramin Limpanarom  
126315248012  นายปุณพจน์ ปิ่นปั่น  Mr. Punnaphot Pinpan  
136315248013  นายพงศกร ฝายเคนา  Mr. Pongsakon Faikhena  
146315248014  นายพรไพรวรรณ ขัตตระกูล  Mr. Phonphaiwan Khattrakun  
156315248015  นายพิษณุ เพชรเอือง  Mr. Pitsanu Petaung  
166315248016  นายพีรพัฒน์ พวงเงิน  Mr. Phiraphat Puangngoen  
176315248017  นายภาณุวัฒน์ สิงห์รอ  Mr. Panuwat Singro  
186315248018  นายภานุ วงค์ทองคำ  Mr. Panu Wongthongkham  
196315248019  นายมนัสพล สิงหา  Mr. Manatsaphon Singha  
206315248020  นายวินัย ริศด้วง  Mr. Winai Ritduang  
216315248021  นายสฤษดิ์ วังบุญ  Mr. Sarit Wangbun  
226315248022  นายสิริชัย ฤกษ์อุดม  Mr. Sirichai Loek-Udom  
236315248023  นายอภินันท์ อัตชู  Mr. Apinan Attachoo  
246315248024  นายอิสระภาพ จันทะแก้ว  Mr. Aitsaraphap Chanthakaeo  
256315248025  นายอัครเดช หวังหนู  Mr. Akkharadet Wangnu