มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16315248002  นายชัยณรงค์ บุญประสพ  Mr. Chainarong Booonprasop  
26315248004  นายธนชัย ไกรศร  Mr. Thanachai Kaisorn  
36315248005  นายธนโชติ แซ่เจี่ย  Mr. Tanachot Sejey  
46315248006  นายธนากรณ์ ฉิมใจ  Mr. Thanakorn Chimjai  
56315248007  นายธีรภัทร์ บุญมาก  Mr. Thiraphat Bunmak  
66315248008  นายนริสร์ ลาโภ  Mr. Narit Lapho  
76315248009  นายนัทธพงศ์ คงอิ่ม  Mr. Nattapong Khongim  
86315248010  นายนันทวุฒิ โสไธสง  Mr. Nanthawut Sothaisong  
96315248011  นายปรมินทร์ ลิมปนารมณ์  Mr. Poramin Limpanarom  
106315248012  นายปุณพจน์ ปิ่นปั่น  Mr. Punnaphot Pinpan  
116315248013  นายพงศกร ฝายเคนา  Mr. Pongsakon Faikhena  
126315248014  นายพรไพรวรรณ ขัตตระกูล  Mr. Phonphaiwan Khattrakun  
136315248015  นายพิษณุ เพชรเอือง  Mr. Pitsanu Petaung  
146315248016  นายพีรพัฒน์ พวงเงิน  Mr. Phiraphat Puangngoen  
156315248017  นายภาณุวัฒน์ สิงห์รอ  Mr. Panuwat Singro  
166315248018  นายภานุ วงค์ทองคำ  Mr. Panu Wongthongkham  
176315248019  นายมนัสพล สิงหา  Mr. Manatsaphon Singha  
186315248020  นายวินัย ริศด้วง  Mr. Winai Ritduang  
196315248021  นายสฤษดิ์ วังบุญ  Mr. Sarit Wangbun  
206315248022  นายสิริชัย ฤกษ์อุดม  Mr. Sirichai Loek-Udom  
216315248023  นายอภินันท์ อัตชู  Mr. Apinan Attachoo  
226315248024  นายอิสระภาพ จันทะแก้ว  Mr. Aitsaraphap Chanthakaeo  
236315248025  นายอัครเดช หวังหนู  Mr. Akkharadet Wangnu