มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16315250001  นางสาวกันยากร สุดสรรศ์  Miss Kanyakorn Sudsan  
26315250002  นางสาวสุชาวรี นิลจง  Miss Suchavaree Niijong  
36315250003  นายกฤษดา โสภา  Mr. Kitsada Sopa  
46315250004  นายกิตติกร เพียพิคำ  Mr. Kittikon Phiaphikham  
56315250005  นายกิตติพร อ่อนนาเมือง  Mr. Kittiphon Oonnamueang  
66315250006  นายคชาพล ยอดโค้น  Mr. Kachaphol Yodkhon  
76315250007  นายจิรายุ ทองเสริฐ  Mr.Jirayu Thongsoed  
86315250008  นายจิรายุทธ ดอนเมือง  Mr. Chirayut Donmueang  
96315250009  นายชาคริต เรือนก้อน  Mr. Chakhrit Rueankon  
106315250010  นายดำรงเดช ปล้องทุ่ง  Mr. Damrongdet Plongthung  
116315250011  นายเดชาพล แก้วแฟง  Mr. Dechaphon Kaeofaeng  
126315250012  นายทักษิณา จิตกำเนิด  Mr. Taksina Chitkamnoet  
136315250013  นายธนกร อุ่นวงศ์  Mr. Thanakorn Aunwong  
146315250014  นายธนดล ฉิมช้าง  Mr. Thanadon Chimchang  
156315250015  นายธนพล เงื่องจันทอง  Mr. Thanaphon Ngueanchanthong  
166315250016  นายธนพล สุขขา  Mr. Thanaphon Sukkha  
176315250017  นายธนวัฒน์ เหลืองอ่อน  Mr. Tanawat Lueangon  
186315250018  นายธรรมรัตน์ ฟักเงิน  Mr. Thummarat Fukngirn  
196315250019  นายนำพล สีบุ  Mr. Namphon Sibu  
206315250020  นายนิติพล แดงทองดี  Mr. Nitiphon Daengthongdi  
216315250021  นายปฏิภาณ สุทธิประภา  Mr. Patiphan Suttipeapha  
226315250022  นายปัณณวัฒน์ สุขสวัสดิ์  Mr. Pannawat Suksahwat  
236315250023  นายพงศธร ฐานสมบัติ  Mr. Phongsatorn Trasombat  
246315250024  นายพรนิมิต ประพฤติธรรม  Mr. Phonnimit Praphuettham  
256315250025  นายพลากร เอมบาง  Mr. Phalakon Aembang  
266315250026  นายพัชรพล ทินกร  Mr. Patcharapol Thinnakorn  
276315250027  นายพิธิวัฒน์ คำจำปา  Mr. Pitiwat Kamjampa  
286315250028  นายรุจนโรจน์ กลิ่นขำ  Mr. Roodjanaload Klinkhum  
296315250029  นายวสันต์ สมบูรณ์  Mr. Wasan Somboon  
306315250030  นายวายุพัฒน์ ขันติวงค์  Mr. Wayupat Kantiwong  
316315250031  นายวีรชัย จันทร์สุริย์  Mr. Wirachai Jansuri  
326315250032  นายวีรยุทธ คงแก้ว  Mr. Weerayut Kongkaew  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336315250033  นายศราวิน จันทโชติ  Mr. Sarawin Chanthachot  
346315250034  นายศรีไพร สังข์ยัง  Mr. Sriphai Sangyang  
356315250035  นายศักดิ์สิทธิ์ สุกเละ  Mr. Saksit Sukle  
366315250036  นายสมรักษ์ วังซ้าย  Mr. Somruk Wangsai  
376315250037  นายสรเชษฐ์ ใจช่วย  Mr. Sorachet Jaichuai  
386315250038  นายสุเมธ ทองแบ่ง  Mr. Sumet Thongbang  
396315250039  นายสุรเชษฐ์ เอี่ยมเนตร  Mr. Surachet Aiamnat  
406315250040  นายอภิวัตร นิลขาว  Mr. Apiwat Ninkhow  
416315250041  นายอิทธิฤทธิ์ ศรีสมุทร  Mr. Itthirit Srisamut  
426315250043  นายอเนกพงศ์ จันทะวงศ์ทา  Mr. Anekphong Juntawongta  
436315250044  นายธีระพงษ์ เพ็ชรรัตน์  Mr. Theerapong Phetcharat  
446315250045  นายณัฐพงศ์ บุญล้ำ  Mr. Nattapong Bunlam