มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16315252001  นางสาวจุธามาศ ศรีภิรมณ์  Miss Juthamat Seephirom  
26315252002  นางสาวนันทวรรณ ใจแสน  Miss Nanthawan Jaisan  
36315252003  นางสาวเบญจมาศ สิมพุทธ  Miss Benjamas Simphut  
46315252004  นางสาวมัลลิกา กลิ่นยา  Miss Mullika Klinya  
56315252005  นางสาววริศรา พ่วงกระทุ่ม  Miss Warisara Puangkratum  
66315252006  นางสาวศลิษา ศิริพร  Miss Salisa Siriporn  
76315252007  นางสาวสุภารัตน์ จันทร์ดี  Miss Suparat Jandee  
86315252008  นายกฤษฎา แสฉิม  Mr. Kitsada Saechim  
96315252009  นายกีรติ เฉลิมโอฐ  Mr. Kirati Chaloemaot  
106315252010  นายจันทกร จันทร์สอน  Mr. Jantagon Janson  
116315252011  นายจิรพนธ์ บุตรเพ็ชร  Mr. Chiraphon Butphet  
126315252012  นายชิษณุพงศ์ แมลงภู่  Mr. Chitsanupong Malaengpu  
136315252013  นายโชคดนัย จินตนาการวิไล  Mr. Chokdanai Jintanakanwilai  
146315252014  นายณัฐชนน แจ่มสว่าง  Mr. Natchanon Chaemsawang  
156315252015  นายณัฐวุฒิ ล่าเอี่ยม  Mr. Natthawut Laaiam  
166315252016  นายไตรภพ คงทอง  Mr. Traiphop Khongthong  
176315252017  นายทักษิณ เพ็ชรบุญมี  Mr. Thaksin Phetbunme  
186315252018  นายธราเทพ เสนาศรี  Mr. Tharathep Senasri  
196315252019  นายนพพร กลิ่นทุ่ง  Mr. Nopporn Klinthung  
206315252020  นายนราธร ศรีจ๊ะ  Mr. Narathon Seeja  
216315252021  นายปฐมพงศ์ คงเดชา  Mr. Pratompong Kongdachar  
226315252022  นายปรัชญา ชำนาญหัตถ์  Mr. Patchaya Chamnanhat  
236315252023  นายพงษ์วิสิทธิ์ สำรี  Mr. Phongwisit Sumree  
246315252025  นายภณ เปรมปรีดิ์  Mr. Pon Prempree  
256315252026  นายภาธิวัฒน์ นุ่มบัว  Mr. Phathiwat Numbua  
266315252027  นายสุรวิชช์ อินขำ  Mr. Surawit Ainkham  
276315252028  นายอนุชิต เนาวรัตน์  Mr. Anuchit Naowarat  
286315252029  นายอมร รัตนพงศกุล  Mr. Amorn Rattanapongsakun  
296315252030  นายเมธัส ฉ่ำอ่ำ  Mr. Mathac Chamam