มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16315253001  นางสาวเกวลิน เลือดทหาร  Miss Keolin Lueadthhan  
26315253002  นางสาวเกษร ไพเราะ  Miss Keson Phairo  
36315253003  นางสาวชลธิชา เกตุแก้ว  Miss Chonthicha Ketkaew  
46315253004  นางสาวณัฐวิภา เงินทอง  Miss Nattawipa Ngoenthong  
56315253005  นางสาวนรัญญา พัดพ่วง  Miss Naranya Phatphuang  
66315253006  นางสาวเบญจมาศ บุญยัง  Miss Benchamat Boonyang  
76315253007  นางสาวเบญจรัตน์ โนนจุ้ย  Miss Bencharat Nonchui  
86315253008  นางสาวปภาดา เขียวแก้ว  Miss Papada Kaewgaew  
96315253009  นางสาวปิยวรรณ ชูกลิ่น  Miss Piyawan Chukin  
106315253010  นางสาวเพ็ญพิชชา ขวัญวงศ์  Miss Phenphitcha Khwanwong  
116315253011  นางสาวภาวินี เกตุณรงค์  Miss Phawinee Ketnarong  
126315253012  นางสาวเมธาพร ทองปน  Miss Maetaporn Thongpon  
136315253013  นางสาวศศิวิมล สะทองเพชร  Miss Sasiwimon Sathongphet  
146315253014  นางสาวสุจิตรา เจริญสวรรค์  Miss Sujittra Jaroensawan  
156315253015  นางสาวสุทัตตา คำใบ  Miss Sutatta Kumbai  
166315253016  นายจิรวัฒน์ เศวตบุณยสิทธิ์  Mr. Jeerawat Sawetbunyasit  
176315253017  นายเจษฎา สุขสถาน  Mr. Jetsada Suksathan  
186315253018  นายธนทัต ดอนไพรเมือง  Mr. Tanatat Donphaimuang  
196315253019  นายภานุวัฒน์ ทองรักษ์  Mr. Phanuwat Thongrak  
206315253020  นายษมาวีร์ มุกสุวรรณ  Mr. Samawee Muksuwan  
216315253021  นายจิรัฏฐ์ ศรีบาง  Mr. Jirat Sribang