มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษ (English) 24/37 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16332419001  นางสาวจิตร์ชดามนท์ ภิรัชชัยสรณ์  Miss Jhitchadamon Phirachchaiyasorn  
26332419002  นางสาวจิราพร อำภาลี  Miss Jiraporn Amparlee  
36332419003  นางสาวชนิตา อินทร์ยัง  Miss Chanita Ainyang  
46332419004  นางสาวธัชพรรณ พลับผล  Miss Thudchapun Plubphon  
56332419005  นางสาวนุจริน โพธิ์ดี  Miss Nutcharin Phodi  
66332419006  นางสาวประกาวรรณ ทำประมูล  Miss Prakawan Thampamun  
76332419007  นางสาวพัณณิตา ตั้งสกุล  Miss Phannita Tangsakul  
86332419009  นางสาวศุภนิดา วัฒนกูล  Miss Suphanida Wattanakul  
96332419010  นางสาวสุจิตรา ด้วงนาค  Miss Sujittra Duangnak  
106332419011  นางสาวอนุสรา จ้อยมี  Miss Anusara Joymee  
116332419012  สิบโทจิรวัฒน์ ขวัญสุข  Cpl. Jirawat Khwansuk  
126332419013  นายเฉลิมพงษ์ เพิ่มพรปิยะ  Mr. Chalermpong Phermpornpiya  
136332419014  นายณัฐสิทธิ์ สนศิริ  Mr. Nattasit Sonsiri  
146332419015  ร้อยตรีทนงศักดิ์ ชมภูน้อย  -  
156332419016  สิบเอกปฏิวัติ จอมคำสิงห์  Sgt. Patiwat Jomkhamsing  
166332419017  นายภพกร มากคล้าย  Mr. Popkorn Makklai  
176332419018  นายศักดิ์สิทธิ์ โคตรวงษา  Mr. Saksit Khotwongsa  
186332419019  นางสาวกรกมล มิ่งประเสริฐ  Miss Kornkamon Mingprasert  
196332419020  นางสาวพรชนก ปุยแก้ว  Miss Pornchanok Puikaew