มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาไทย 24/36 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16332418001  นางสาวจิราวดี มีฤทธิ์  Miss Jirawade Merit  
26332418002  นางสาวดลญา พุดทอง  Miss Donlaya Puttong  
36332418003  นางสาวบุณยาพร สิงหะเทพ  Miss Bunyaporn Singhathep  
46332418004  นางสาวพรประภา แก้วเกตุสี  Miss Pronprapa Kaewketsee  
56332418005  นางสาวพิยดา มาประสิทธิ์  Miss Piyada Maprasit  
66332418006  นางสาวมนรดา รัศมี  Miss Monrada Russamee  
76332418007  นางสาววรรณวิสา พวงทอง  Miss Uarrnwisa Phuangthong  
86332418008  นางสาววาสิณี หมื่นจิตร  Miss Wasinee Muenchit  
96332418009  นางสาวศิรินธา ใคร้ยะ  Miss Sirinta Kraiya  
106332418010  นางสาวสุกัญญา น้อยลา  Miss Sukanya Noila  
116332418011  นางสาวสุนิสา ว่านเครือ  Miss Sunisa Wankhure  
126332418012  นางสาวสุวดี ตรีจิตต์  Miss Suwadee Treejit  
136332418013  นางสาวอาทิตยา อ่อนละมูล  Miss Arthitaya Onlamul  
146332418014  นายจักรกฤษ บุญพญา  Mr. Jakkrit Boonpaya  
156332418015  นายธิพัทธิ์ภูมิ ขันตีเตชนิธิ  Mr. Tipatphoom Kanteetachaniti  
166332418016  นายบุญญโชติ พรมชาติ  Mr. Boonyachot Promchat  
176332418017  นายวรนนท์ จำปาทอง  Mr. Voranon Jampathong  
186332418018  ว่าที่ร้อยตรีวรพล โพตะกาว  Acting Sub Lt. Worapon Photakaw  
196332418019  นายอนุรักษ์ ชุ่มเย็น  Mr. Anuruk Chumyen  
206332418020  นางสาวศริยา ใคร้ยะ  Miss Sariya Kriya  
216332418021  นางสาวฐิณัฐฌา เพ็งไพบูลย์  Miss Thinatcha Phangpaiboon