มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาไทย 24/36 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16332418002  นางสาวดลญา พุดทอง  Miss Donlaya Puttong  
26332418003  นางสาวบุณยาพร สิงหะเทพ  Miss Bunyaporn Singhathep  
36332418006  นางสาวมนรดา รัศมี  Miss Monrada Russamee  
46332418007  นางสาววรรณวิสา พวงทอง  Miss Uarrnwisa Phuangthong  
56332418008  นางสาววาสิณี หมื่นจิตร  Miss Wasinee Muenchit  
66332418009  นางสาวศิรินธา ใคร้ยะ  Miss Sirinta Kraiya  
76332418010  นางสาวสุกัญญา น้อยลา  Miss Sukanya Noila  
86332418013  นางสาวอาทิตยา อ่อนละมูล  Miss Arthitaya Onlamul  
96332418014  นายจักรกฤษ บุญพญา  Mr. Jakkrit Boonpaya  
106332418016  นายบุญญโชติ พรมชาติ  Mr. Boonyachot Promchat  
116332418018  ว่าที่ร้อยตรีวรพล โพตะกาว  Acting Sub Lt. Worapon Photakaw  
126332418019  นายอนุรักษ์ ชุ่มเย็น  Mr. Anuruk Chumyen  
136332418020  นางสาวศริยา ใคร้ยะ  Miss Sariya Kriya  
146332418022  นางสาวภูมิรัตน์ ภูมิผล  Miss Phumirad Phuriphon  
156332418023  นางสาวลำเพย หนูชาวนา  Miss Lampey Noocha