มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ 24/35 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16332412002  นางสาวณิณา พันธ์พัฒนากุล  Miss Nina Panpattanagul  
26332412004  นางสาวพิมพ์ชนก ทวีสัตย์  Miss Pimchanok Taweesat  
36332412005  นางสาวภควดี สอนเขียว  Miss Pakawadee Sornkhaew  
46332412006  นางสาวรัตติกาล ตุ้ยแก้ว  Miss Rattikan Tuykaew  
56332412007  นางสาววิภาดา ด่อนแผ้ว  Miss Wiphada Donphaew  
66332412008  นางวิลัยวรรณ แปงการิยา  Mrs. Wilaiwan Pangkariya  
76332412010  นางสาวอันนา อินอำไพ  Miss Anna Inamphai  
86332412011  นายกฤษณ์ติณณ์ สมบัติชัย  Mr. Krittin Sombutchai  
96332412013  นายกฤษฤกษ์ กล่ำบุตร  Mr. Kitsaroek Kamboot  
106332412014  สิบตรีกิตติพศ อิ่มหนำ  Pfc. Kittipot Imnam  
116332412015  นายไกรฤกษ์ แผนสมบูรณ์  Mr. Krairoek Pansomboon  
126332412016  ร้อยตรีจิตกร ชิณวงษ์  Sub Lt. Chittakorn Chinnawong  
136332412018  จ่าอากาศโทเฉลิมแสน โพนเงิน  Cpl. Chalermsaen Phongoen  
146332412019  สิบตำรวจตรีชัยธวัช ขุนโยธา  Pol.L/C. Chaithawat Khunyotha  
156332412020  นายณฐพงศ์ บุรารักษ์  Mr. Natapong Burarak  
166332412021  นายณภัทร รวดเร็ว  Mr. Napat Ruadreaw  
176332412022  สิบโทณัฏฐวัฒน์ ทองฟัก  Cpl. Nadthawat Tongfak  
186332412023  นายเตชิษฏ์ ภูมิศรีศักดิ์  Mr. Techit Poomsrisak  
196332412025  นายทะมิน แสงเพชรมณี  Mr. Thamin Saengphetmanee  
206332412027  สิบตำรวจตรีธนะกฤษณ์ พลอาจ  Pol.L/C. Tanaghit Palard  
216332412028  นายธนาธิป อินตัน  Mr. Thanatip Intan  
226332412029  นายธเนศ อาพัด  Mr. Thanet Arphat  
236332412030  นายบุญชัย ซื่อสัตย์พงศ์  Mr. Boonchai Suesatpong  
246332412031  สิบตำรวจตรีบุรธัช บัวดี  Pol.L/C. Burathat Buadee  
256332412032  นายปฐวี จิตรอาวร  Mr. Patawee Jit-Aworn  
266332412033  สิบตรีปรธร ปั่นกลาง  Pfc. Parathorn Panklang  
276332412034  สิบโทปรเมษฐ์ ชมภู  Cpl. Poramet Chomphu  
286332412036  สิบตำรวจตรียุทธพงษ์ เนียมหอม  Pol.L/C. Yuttapong Neamhom  
296332412037  นายรัฐนันท์ สุทธิแพทย์  Mr. Ratthanan Suttipat  
306332412038  นายรุจิกร พิพัฒนพันธ์  Mr. Rujikorn Pipattanapan  
316332412039  พันจ่าอากาศเอกวัชระ จันทร์น้อย  FS1 Watchara Channoi  
326332412040  สิบโทวัชระ จินจำ  Cpl. Watchara Jinjam  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ 24/35 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336332412041  สิบตำรวจตรีวิชญ์ โกพา  Pol.L/C. Wid Kopha  
346332412042  นายวิชิต ศิริมังคโล  Mr. Wichit Sirimangkhalo  
356332412044  สิบตำรวจตรีศรันธ์ ชาญณรงค์  Pol.L/C. Saran Channarong  
366332412045  นายสิทธา เพียรรุ่งเรือง  Mr. Sittha Phienrungrueng  
376332412046  สิบโทสุรวุฒิ มะเดื่อ  Cpl. Surawut Maduea  
386332412047  สิบตำรวจตรีภูมิระพี สุรภัทร  Pol.L/C. Pumrapee Surapat  
396332412048  สิบตำรวจตรีธนชิต รักเสนาะ  Pol.L/C. Tanachit Raksano  
406332412049  สิบตำรวจตรีชัยพัทธ์ รุ่งแจ้ง  Pol.L/C. Chaiyapat Rungjaeng  
416332412051  นายอิศวร นนทะโคตร  Mr. Esuan Nontakote  
426332412052  นางสาวมินตรา จันทะคูณ  Miss Mintra Juntakoon  
436332412053  นายวินัย ทองชุบ  Mr. Winai Thongchub  
446332412054  สิบตำรวจตรีดุจเทพ เสือคำราม  Pol.Cpl. Dootthep Suekhumram