มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การตลาด (Marketing) 24/38 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16332606001  นางสาวเกสรา ไตรศัพท์  Miss Ketsara Traisup  
26332606002  นางสาวปฐาวดี เกิดศรี  Miss Pathawadee Kerdsri  
36332606003  นางสาวปริยาภรณ์ ถีติปริวัตร์  Miss Pariyaporn Teetipariwat  
46332606007  สิบเอกตนุภัทร ต้นจำปา  Sgt. Tanuphat Tonjampa  
56332606008  นายศิริวุธ พรหมแสง  -  
66332606009  นายศุภกร พูลกระจ่าง  Mr. Supakorn Poolkrajang  
76332606010  นายสรวิศ ทองสัมฤทธิ์  Mr. Sorawit Thongsamrit  
86332606011  นางสาวศศิญา ยิ้มคง  Miss Sasiys Yimkong