มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การตลาด (Marketing) 24/38 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16332606001  นางสาวเกสรา ไตรศัพท์  Miss Ketsara Traisup  
26332606002  นางสาวปฐาวดี เกิดศรี  Miss Pathawadee Kerdsri  
36332606003  นางสาวปริยาภรณ์ ถีติปริวัตร์  Miss Pariyaporn Teetipariwat  
46332606004  นางสาวรุ้งลาวัลย์ นาคพัน  Miss Runglawan Nakphan  
56332606005  นายชัยภัทร สุวรรณสา  Mr. Chaiphat Suwannasa  
66332606006  นายณัฐนนท์ รักวงฤทธิ์  Mr. Nattanon Rukwongrit  
76332606007  สิบเอกตนุภัทร ต้นจำปา  Sgt. Tanuphat Tonjampa  
86332606008  นายศิริวุธ พรหมแสง  -  
96332606009  นายศุภกร พูลกระจ่าง  Mr. Supakorn Poolkrajang  
106332606010  นายสรวิศ ทองสัมฤทธิ์  Mr. Sorawit Thongsamrit  
116332606011  นางสาวศศิญา ยิ้มคง  Miss Sasiys Yimkong