มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) 24/40 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16332602001  นางสาวรณพร ภู่ยิ้ม  Miss Ronnaphon Phuyim  
26332602002  นางสาวณัฐวรรณ พุ่มเรียบ  Miss Nattawan Pumriab  
36332602003  นางสาวทิพย์วาที บุญกอแก้ว  Miss Thipwatee Boonkokaew  
46332602004  นางสาวธีรนาฏ ดำคุ้ม  Miss Theeranard Damkum  
56332602005  นางสาวนันทกานต์ บูรณะเขต  Miss Nanthakan Buranahet  
66332602007  นางสาวปิยะวรรณ อบชื่น  Miss Piyawan Opchuen  
76332602009  นางสาวพรทิพย์ภวรรณ อ้นแก้ว  Miss Phornthipawan Ankaew  
86332602010  นางสาวณวภัสร์ ศิริเพิ่มพูลชัย  Miss Navaphat Siripermpoonchai  
96332602011  นางสาวพรรณพัชร ไกรสีกาจ  Miss Phannapat Kaisikat  
106332602012  นางสาวพิมพ์ลภัส มณีวัลย์  Miss Pimrapat Maneewan  
116332602013  นางสาววรรณวิสา เปี่ยมงาม  Miss Wanwisa Piamngam  
126332602015  นางสาวสุภาพร สุวรรณไพรัตน์  Miss Suphaphon Suwannapairat  
136332602016  นางสาวอรณิชา วิภาสรัตนากร  Miss Ornicha Wipatrattanakorn  
146332602017  นางสาวอาทิตยา ลูกแก้ว  Miss Atitaya Lookkaew  
156332602018  นายกุลภัทร สวาทวงศ์  Mr. Kullaphat Sawatwong  
166332602019  นายจตุพงษ์ แก้วบังเกิด  Mr. Chatuphong Kaewbangkoed  
176332602020  นายเฉลิมชัย เอี่ยมจินดา  Mr. Charoemchai Iamjinda  
186332602021  จ่าสิบเอกชาญชัย ลิ้มทองคำ  SM1 Chanchai Limthongkum  
196332602022  นายชินวัฒน์ ตั้งสกุล  Mr. Chinnawat Tangsakul  
206332602023  นายดิษธ์พฤทธ์ จีราพันธุ์  Mr. Ditparit Jeeraphun  
216332602025  นายธงชัย อ้นแก้ว  Mr. Thongchai Aoenkaew  
226332602026  นายธนาวิรณ์ ราชแผน  Mr. Thanawin Rachapaen  
236332602027  นายปรวัตร ทองเนียม  -  
246332602028  นายพงครินทร์ พุ่มทอง  Mr. Pongkarin Poomtong  
256332602029  นายพงศธร เธียระวิบูลย์  Mr. Pongsathorn Thierawibool  
266332602031  นายศุภวิชญ์ แก้วกระจ่าง  Mr. Suphawit Kaewkrajang  
276332602032  นายเศรษฐ์สิริ จิรโรจน์  Mr. Sethsiri Jiraroj  
286332602033  นายธนกร รัตนชัยกานต์  Mr. Thanakon Rattanchaikan  
296332602035  นางสาวปวีณ์สุดา ศรีเจริญจิตร์  Miss Pawisuda Srijaroenjit  
306332602036  นายวรภัทร ทองกร  Mr. Worapat Thongkorn  
316332602037  นายเมธาสิทธิ์ เสวิสิทธิ์  Mr. Methasit Sewisit