มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (Information Technology Management for Business) 24/39 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16332622001  นางสาววริทธิ์นันท์ อุดมนันทไพศาล  Miss Waritthinan Audomnanthaphaisan  
26332622002  นางสาวศกลวรรณ อันทศูตย์  Miss Sakonwan Anthasut  
36332622003  นางสาวอรกาญจน์ แสวงสุข  Miss Oorakan Sawangsuk  
46332622004  นายกรชวัล เรืองศิริ  Mr. Kornchawan Ruangsiri  
56332622005  นายชินวัตร โคนชัยภูมิ  Mr. Chinnawat Khonchaiyaphum  
66332622006  นายทรงพล อินขำวงษ์  Mr. Chongphon Inkhamwong  
76332622007  นายบัญชา เรืองไชย  Mr. Bancha Ruangchai  
86332622008  นายพฤทธิพร แคนยุกต์  Mr. Phruetthiphon Khaenyuk  
96332622009  นายภูษิต ประจันทกาญจน์  Mr. Phusit Prachantakan  
106332622010  นายยุทธนา ทองสุวรรณ  Mr. Yuttana Thongsuwan  
116332622011  นายวรพงศ์ ทองทุ่ง  Mr. Woraphong Thongthung  
126332622012  นายวรวิช โซวสกุล  Mr. Worrawitch Solsakul  
136332622013  นายวันชนะ โฉมงาม  Mr. Wanchana Chomngam  
146332622014  นายศิวกร ฆารไสว  Mr. Siwakorn Khansawai  
156332622015  นายศิวกร วงษ์อุปรี  Mr. Siwakorn Wongaupree  
166332622016  นางสาวจิราพร ทิมพันธ์  Miss Jirapon Timpan  
176332622017  นายชญานนท์ ณ เพชร  Mr. Chayanon Naphet