มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (Information Technology Management for Business) 24/39 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16332622001  นางสาววริทธิ์นันท์ อุดมนันทไพศาล  Miss Waritthinan Audomnanthaphaisan  
26332622004  นายกรชวัล เรืองศิริ  Mr. Kornchawan Ruangsiri  
36332622005  นายชินวัตร โคนชัยภูมิ  Mr. Chinnawat Khonchaiyaphum  
46332622006  นายทรงพล อินขำวงษ์  Mr. Chongphon Inkhamwong  
56332622007  นายบัญชา เรืองไชย  Mr. Bancha Ruangchai  
66332622008  นายพฤทธิพร แคนยุกต์  Mr. Phruetthiphon Khaenyuk  
76332622009  นายภูษิต ประจันทกาญจน์  Mr. Phusit Prachantakan  
86332622010  นายยุทธนา ทองสุวรรณ  Mr. Yuttana Thongsuwan  
96332622011  นายวรพงศ์ ทองทุ่ง  Mr. Woraphong Thongthung  
106332622012  นายวรวิช โซวสกุล  Mr. Worrawitch Solsakul  
116332622013  นายวันชนะ โฉมงาม  Mr. Wanchana Chomngam  
126332622014  นายศิวกร ฆารไสว  Mr. Siwakorn Khansawai  
136332622015  นายศิวกร วงษ์อุปรี  Mr. Siwakorn Wongaupree  
146332622016  นางสาวจิราพร ทิมพันธ์  Miss Jirapon Timpan  
156332622017  นายชญานนท์ ณ เพชร  Mr. Chayanon Naphet  
166332622018  นายสิรายุ รุ่งเจริญ  Mr. Sirayu Rungjaroen