มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ 24/31 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16332404001  นางสาวธัญญาลักษ์ แพรทรัพย์  Miss Thanyalak Phaethip  
26332404002  นางสาวบัวชมพู กลิ่นแก้ว  Miss Buachompu Klinekaew  
36332404003  นางสาวพุทธา เกิดทอง  Miss Puttha Kerdtong  
46332404004  นางสาวภัทรินทร์ มั่นคง  Miss Phattarin Monkong  
56332404005  นางสาวรุ่งทิพย์ ภัทรรังษี  Miss Rungthip Phattararangsee  
66332404006  นางสาวลักขณา กองสอน  Miss Lukkana Kongsorn  
76332404007  จ่าสิบเอกกาลัญญู หมื่นลิ  SM1 Kalanyu Muenli  
86332404008  สิบตรีจงรัก มือดี  Pfc. Jongrak Mueedi  
96332404009  นายชยณรรฐ สุขเลิศ  Mr. Chayanut Suklert  
106332404010  สิบโทชยณัฐ หอมหวาน  Cpl. Chayanut Homwan  
116332404011  สิบเอกณัฐพล อักขละจันทร์  Sgt. Nathaphol Akalachan  
126332404012  สิบเอกสรภพ เลิศจารุอนันต์  Sgt. Sorapob Lertjaruanun  
136332404013  สิบโทสิทธินนท์ เอี่ยมชนะ  Cpl. Sittinon Iamchana  
146332404014  นายสิทธิพร ศรีนาค  Mr. Sittiporn Srinark  
156332404015  นายอานนท์ นุ่มขมิ้น  Mr. Anon Numkamin  
166332404016  Mr.Bin Ziqing  Mr. Bin Ziqing  
176332404017  นางสาววิกานดา เครืออยู่  Miss Wikanda Krueayu