มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น (Local Government) 24/32 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16332405001  นางสาวจอมขวัญ ทับจีน  Miss Jomkwan Tabjeen  
26332405002  นางสาวณัฏฐกานต์ เรือนเดื่อ  Miss Natthakarn Ruandua  
36332405003  นางสาวนัฐชลัญช์ พรมโยธา  Miss Natchalun Phromyotha  
46332405004  นางสาวน้ำเพชร จันทร์แพ  Miss Namphet Janphae  
56332405005  นางสาวนิธิมา มงคะสิงห์  Miss Nithima Mongkasing  
66332405006  นางสาววันวิษา ยิ้มยวน  Miss Wanwisa Yimyuan  
76332405007  นางสาวศิรินทรา แชร์สันเทียะ  Miss Sirinthra Chasanthia  
86332405008  นางสาวศิรินาฎ ชื่นชาวนา  Miss Sirinat Cheunchawna  
96332405009  นางสาวอรญา โชติรัตน์  Miss Oraya Chotirat  
106332405010  นางสาวอรอนงค์ จงประเสริฐ  Miss Onanong Chongpasert  
116332405011  นางสาวอัจฉราพร วงศ์รุจินันท์  Miss Atcharaphorn Wongrujinan  
126332405012  นายคณุตม์ พุทธันดร  Mr. Khanut Phutthandorn  
136332405013  สิบเอกชาณัตถพล ศรีสุวรรณ์  Sgt. Shanattapon Srisuwan  
146332405014  นายณัฐดนัย ศรีบุญเรือง  Mr. Natdanai Sibunrueang  
156332405015  นายธนวัฒน์ เพชรรอด  Mr. Thanawat Phetrot  
166332405016  นายนิรวิทย์ อัครวิศิษฏ์  Mr. Nirawit Achalawisit  
176332405017  จ่าสิบโทพรชัย กาเลี่ยน  SM2 Ponchai Kalian  
186332405018  สิบโทภูเบศร์ สุยะยอด  Cpl. Pubet Suyayod  
196332405019  นายภูมินทร์ ชุ่มวงศ์  Mr. Pumin Chumwong  
206332405020  นายภูสิทธิ จินดานพรัตน์  Mr. Pusit Jindanopparat  
216332405021  นายศรายุทธ หล้าคำ  Mr. Sarayut Lakham  
226332405022  นายศักดิ์สิทธิ์ ชิตจำปา  Mr. Saksit Chitjampa  
236332405023  นายศุภกิตติ์ ปานเกิด  Mr. Supakit Pankerd  
246332405024  นายสาโรจน์ ทองมีมา  Mr. Sarot Thongmima  
256332405025  นายสิทธิชัย ใจรักษ์  Mr. Sitthichai Jairak  
266332405026  สิบเอกสิทธิเดช สีคล้าย  Sgt. Sittided Siklay  
276332405027  นายสุมนตรี จงสุข  Mr. Sumontri Jongsuk  
286332405028  นายธนิสร ปรีดาภิรมย์  Mr. Tanisron Preedapiron