มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง (Political Science (Politics and Governments)) 24/34 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16332426013  สิบเอกธนภัทร สุขประเสริฐ  Sgt. Tanapat Sukprasert  
26332426032  นางสาวคณิศร พงศ์รณกฤต  Miss Khanison Phongronnakit  
36332426033  นางสาวภัทราวดี เมืองก้อน  Miss Pattarawadee Muengkon  
46332426034  นางสาวสุกัญญา ประศาสตร์ศิลป์  Miss Sukanya Prasartsil  
56332426035  นายกรวิชญ์ เรืองโชติ  Mr. Korawit Roungchot  
66332426037  สิบตรีฉัตรชัย เมนะสินธุ์  Pfc. Chatchai Menasin  
76332426038  สิบโทชัยวุฒิ หุนกระโทก  Cpl. Chaiwut Hoonkrathok  
86332426039  นายณัฐจักร์ สุวรรณโชติ  Mr. Nattajak Swannachot  
96332426040  นายณัฐภัทร วงษ์สุวรรณ  Mr. Natthaphat Wongsuwan  
106332426041  สิบโทณัฐวุฒิ ใจซื่อ  Cpl. Nattawut Jaisue  
116332426042  สิบตำรวจตรีดุจเทพ เสือคำราม  Pol.L/C. Dujthep Suekhumram  
126332426043  สิบโทธนภูมิ พันฉนวน  Cpl. Thanaphum Phanchanuan  
136332426044  นายธรรมรักษ์ เทียมพิทักษ์  Mr. Thummarak Thaimpitak  
146332426045  สิบตรีธัญเทพ อ้นคง  Pfc. Thanyatap Onkhong  
156332426046  สิบโทนันทวัฒน์ จีนเท่ห์  Cpl. Nantawat Jeenthe  
166332426047  สิบเอกพงศ์ชัย กุมกร  Sgt. Phongchai Krumkron  
176332426048  สิบโทพิชยุตย์ เขียวเขิน  Cpl. Phichayut Keawkern  
186332426049  นายมุนินทร์ แป้นเกิด  Mr. Munin Pankerd  
196332426050  สิบโทระพีพัฒน์ วงษายา  Cpl. Rapeeput Vongsaya  
206332426051  สิบโทวิจักรขณ์ พึ่งแตง  Cpl. Wichak Phuengtaeng  
216332426052  สิบเอกวิษณุ เซ็งมา  Sgt. Wisanu Sengma  
226332426053  สิบโทวีรพล พุกละออ  Cpl. Veerapol Pukraoo  
236332426054  สิบเอกวุฒิชัย แก้วชุ่ม  Sgt. Wuttichai Kaewchum  
246332426055  สิบเอกศุภลักษณ์ มีสุข  Sgt. Supaluck Meesuk  
256332426056  สิบเอกสรศักดิ์ แกล้วกล้า  Sgt. Sorasak Klaeokla  
266332426057  สิบโทสุรศักดิ์ กิจสวน  Cpl. Surasak Kijsuan  
276332426058  สิบโทอดิธัช เรืองพุ่ม  Cpl. Adithat Rueangepum  
286332426059  สิบโทอนุชา จำเดิม  Cpl. Anucha Jamderm  
296332426060  นายอนุรุทธ์ เคนศิริ  Mr. Anuroot Kensiri  
306332426061  นายอนุสรณ์ พุทธสร  Mr. Anusorn Puttasorn  
316332426062  นายอานนท์ สุขสวาสดิ์  Mr. Anon Suksawat  
326332426065  นางสาวนีราภา จันทะสิน  Miss Neerapa Chanthasin  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง (Political Science (Politics and Governments)) 24/34 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336332426066  สิบโทณัฐพล ทวีรัตน์  Cpl. Nattapon Taweerat