มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 24/04 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16335224001  นางสาวกมลนิตย์ ภักดีณรงค์  Miss Kamonnit Pakdeenarong  
26335224002  นางสาวกันธิมา ฉิมจิ๋ว  Miss Kantima Chimjiw  
36335224003  นางสาวจิราพรรณ ม่วงตาล  Miss Jiraphan Muangtan  
46335224004  นางสาวนภัสวรรณ์ ทิพยกิตติโอสถ  Miss Naphatsawan Thipphayakittiosot  
56335224005  นางสาววรรณิดา เสือมั่น  Miss Wannida Sueaman  
66335224006  นางสาวสลิลทิพย์ พัลลภางกูล  Miss Salinthip Panlapangkul  
76335224007  นายกฤษณะ วังหลวง  Mr. Kitsana Wangloung  
86335224008  จ่าอากาศตรีเกื้อกูล ศศะรมย์  LAC Kueakun Sasarom  
96335224009  จ่าอากาศตรีคุณากร ไกรวารี  LAC Khunakorn Kraiwaree  
106335224010  นายชาคริต สวนจักร์  Mr. Chakrist Suanjak  
116335224011  นายชินกฤต จ่านาค  Mr. Chinakrid Janajk  
126335224012  นายณรงค์วัส โรจน์พานิชกุล  Mr. Narongvas Rojparnichkul  
136335224013  สิบเอกธนพล แสนขาว  Sgt. Thanapon Sankhao  
146335224014  นายปิยพล มูลงาม  Mr. Piyapon Munngam  
156335224015  นายภูมินทร์ ท้าวหลวง  Mr. Phumin Thaoluang  
166335224016  จ่าอากาศตรีลิปกร อินเลี้ยง  LAC Lippakorn Inlieng  
176335224017  จ่าอากาศโทวุฒิพงษ์ มณีสถิตย์  Cpl. Wuttipong Maneesatid  
186335224018  จ่าอากาศตรีศิวมณฑล มนฑา  LAC Siwamonton Monta  
196335224019  นายสิรวิชญ์ พุ่มแตง  Mr. Sirawit Pumtang  
206335224020  จ่าอากาศตรีสุภชัย นานวม  LAC Supachai Nanuam  
216335224021  สิบเอกแสงตะวัน ใบโพธิ์  Sgt. Sangtawan Baipo  
226335224022  สิบโทเอกลักษณ์ สุกสาด  Cpl. Ekkaluk Suksat  
236335224024  นายวีระพงศ์ คล่องแคล่ว  Mr.Weerapong Klongklaw