มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 24/04 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16335224001  นางสาวกมลนิตย์ ภักดีณรงค์  Miss Kamonnit Pakdeenarong  
26335224003  นางสาวจิราพรรณ ม่วงตาล  Miss Jiraphan Muangtan  
36335224004  นางสาวนภัสวรรณ์ ทิพยกิตติโอสถ  Miss Naphatsawan Thipphayakittiosot  
46335224005  นางสาววรรณิดา เสือมั่น  Miss Wannida Sueaman  
56335224006  นางสาวสลิลทิพย์ พัลลภางกูล  Miss Salinthip Panlapangkul  
66335224007  นายกฤษณะ วังหลวง  Mr. Kitsana Wangloung  
76335224008  จ่าอากาศตรีเกื้อกูล ศศะรมย์  LAC Kueakun Sasarom  
86335224009  จ่าอากาศตรีคุณากร ไกรวารี  LAC Khunakorn Kraiwaree  
96335224010  นายชาคริต สวนจักร์  Mr. Chakrist Suanjak  
106335224014  นายปิยพล มูลงาม  Mr. Piyapon Munngam  
116335224015  นายภูมินทร์ ท้าวหลวง  Mr. Phumin Thaoluang  
126335224017  จ่าอากาศโทวุฒิพงษ์ มณีสถิตย์  Cpl. Wuttipong Maneesatid  
136335224018  จ่าอากาศตรีศิวมณฑล มนฑา  LAC Siwamonton Monta  
146335224019  นายสิรวิชญ์ พุ่มแตง  Mr. Sirawit Pumtang  
156335224020  จ่าอากาศตรีสุภชัย นานวม  LAC Supachai Nanuam  
166335224021  สิบเอกแสงตะวัน ใบโพธิ์  Sgt. Sangtawan Baipo  
176335224022  สิบโทเอกลักษณ์ สุกสาด  Cpl. Ekkaluk Suksat