มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) 24/06 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16335603002  นางสาวธนพร แจ่มกระจ่าง  Miss Tanaporn Jamkrajang  
26335603003  นางสาวนคศร สุธีภัทรลาวัลย์  Miss Nakasorn Suthreepaitrarilawan  
36335603004  นางสาวนันทิชา ถุงคำตัน  Miss Nanticha Thungkamtan  
46335603005  นางสาวพนิดา ใคร้สา  Miss Panida Kraisa  
56335603007  นางสาวภัทรวดี ราชหลวง  Miss Parttarawadee Ratluang  
66335603008  นางสาวศิริภัสร์ แสงจันทร์ดา  Miss Siripat Saengjandar  
76335603009  นางสาวสุรางคณา ประจันสกุณี  Miss Surangkana Prajunsakunee  
86335603010  นางสาวหนึ่งสุคนธ์ ชำนิ  Miss Nungsukon Chamni  
96335603011  นางสาวอรพินธ์ สุทา  Miss Oraphin Suta  
106335603012  นางสาวอาทิตติยา วงศา  Miss Arthittiya Wongsa  
116335603013  นายจิรวัฒน์ บึงราษฏร์  Mr. Jirawath Bungrast  
126335603014  นายศิวกร ภูสมศรี  Mr. Siwakorn Phusomsri  
136335603015  นายสุรชัย วงค์ถาติ๊บ  Mr. Surchai Wongthatip  
146335603016  นายวรพล วรรณทวี  Mr. Worrapon Wannatawee