มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) 24/06 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16335603001  นางสาวฐิตาภรณ์ แสงกูล  Miss Thitaphon Saengkul  
26335603002  นางสาวธนพร แจ่มกระจ่าง  Miss Tanaporn Jamkrajang  
36335603003  นางสาวนคศร สุธีภัทรลาวัลย์  Miss Nakasorn Suthreepaitrarilawan  
46335603004  นางสาวนันทิชา ถุงคำตัน  Miss Nanticha Thungkamtan  
56335603005  นางสาวพนิดา ใคร้สา  Miss Panida Kraisa  
66335603006  นางสาวพรจรัส รอดพิสา  Miss Phoncharat Rodpisa  
76335603007  นางสาวภัทรวดี ราชหลวง  Miss Parttarawadee Ratluang  
86335603008  นางสาวศิริภัสร์ แสงจันทร์ดา  Miss Siripat Saengjandar  
96335603009  นางสาวสุรางคณา ประจันสกุณี  Miss Surangkana Prajunsakunee  
106335603010  นางสาวหนึ่งสุคนธ์ ชำนิ  Miss Nungsukon Chamni  
116335603011  นางสาวอรพินธ์ สุทา  Miss Oraphin Suta  
126335603012  นางสาวอาทิตติยา วงศา  Miss Arthittiya Wongsa  
136335603013  นายจิรวัฒน์ บึงราษฏร์  Mr. Jirawath Bungrast  
146335603014  นายศิวกร ภูสมศรี  Mr. Siwakorn Phusomsri  
156335603015  นายสุรชัย วงค์ถาติ๊บ  Mr. Surchai Wongthatip  
166335603016  นายวรพล วรรณทวี  Mr. Worrapon Wannatawee