มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การตลาด (Marketing) 24/07 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16335606001  นางสาวกานต์พิชชา ประดิษฐ์  Miss Kanphitcha Pradit  
26335606003  นางสาวแก้วใจ แก้วกาเหรียญ  Miss Kaewjai Kaewkarian  
36335606004  นางสาวณิชกานต์ ประเสริฐ  Miss Nichakarn Prasert  
46335606006  นางสาวนิรัณญา สำเร็จงาน  Miss Niranya Samredngan  
56335606007  นางสาวปพิชญา เวฬุวรรณ์  Miss Paphitchaya Weluwan  
66335606008  นางสาวพนิดา จิตมะกล่ำ  Miss Panida Jitmaklam  
76335606009  นางสาวพรพรรณ แสนสุข  Miss Pornpan Sansuk  
86335606010  นางสาวพิไลพร แก่นพุดซา  Miss Pilaiporn Kanpudsa  
96335606011  นางสาวเยาวภา หมั้นเต็ม  Miss Yaowapa Mantem  
106335606012  นางสาววรรณิศา คำโสภา  Miss Wannisa Khamsopa  
116335606013  นางสาวศรุตยา ภู่บุตร  Miss Saroottaya Poobut  
126335606014  นางสาวโสรญา พรมมี  Miss Soraya Prommee  
136335606015  นายธีรธัญ แจ้งเล็ก  Mr. Teeratan Janglek  
146335606016  นายสุรพงษ์ พึ่งสลุด  Mr. Surapong Pungsalud  
156335606018  นายไพศาล จิ่นสุทธิ์  Mr. Phaisan Chinsut