มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) 24/09 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16335602001  นางสาวกนกวรรณ โตพิมพ์  Miss Kanokwan Topim  
26335602002  นางสาวกรรณิการ์ ม้วนอ่อม  Miss Kannika Muanoom  
36335602003  นางสาวกันต์ฤทัย ชูแสง  Miss Kanruethai Choosang  
46335602004  นางสาวกิ่งแก้ว คงปันนา  Miss Kingkeaw Kongpanna  
56335602005  นางสาวไคริกา พินิจ  Miss Kairika Pinij  
66335602006  นางสาวจุฑามาศ เนียมใย  Miss Juthamat Neamyai  
76335602007  นางสาวฉันทิกา พระวงวัน  Miss Chanthika Phrawongwan  
86335602008  นางสาวชุดารัตน์ เกตุวิบูรณ์  Miss Chudarat Ketwibun  
96335602009  นางสาวณัฐพร นาคมี  Miss Natthaphon Nakmee  
106335602010  นางสาวณัฐวิภา ขำจุ่น  Miss Natthawipha Khamchun  
116335602011  นางสาวทิพยาภรณ์ วิงวอน  Miss Tippayaporn Wingwon  
126335602012  นางสาวธัญพิชชา ชัยวรรณ  Miss Thunpidcha Chaiwan  
136335602013  นางสาวนฤมล ตุงคะศิริ  Miss Naurmon Tungkasiri  
146335602014  นางสาวนัฐกาญจน์ คำอ้าย  Miss Nuttakan Khamai  
156335602015  นางสาวบวรลักษณ์ วุ่นกลัด  Miss Borwornlak Wunklad  
166335602016  นางสาวบุษรินทร์ โพธิ์เต็ม  Miss Bhutsarin Photem  
176335602017  นางสาวปภาวดี ทิมเม่น  Miss Papawadee Thimman  
186335602018  นางสาวประภาสิริรัตน์ บรรเทาทุกข์  Miss Praphasirirat Banthatuk  
196335602019  นางสาวผกามาศ มากจุ้ย  Miss Pakamas Makjui  
206335602020  นางสาวพัชริดา อุปทา  Miss Patcharida Upata  
216335602021  นางสาวภัทรา ธรรมครบุรี  Miss Pattra Thamkhonburee  
226335602022  นางสาวรัชฎาพร จวบยศ  Miss Ratchadaporn Juabyot  
236335602023  นางสาวรัชลิตา นาคชาวนา  Miss Ratchalita Nakchaona  
246335602025  นางสาววรลดา เพ็งเที่ยง  Miss Worada Phangthiang  
256335602026  นางสาววริยา เกตุนพ  Miss Wariya Ketnop  
266335602027  นางสาววันวิภา สายหยุด  Miss Wanwipas Sayyud  
276335602028  นางสาวสุกัญญา เปลื้องปลิด  Miss Sukanya Plueangplit  
286335602029  นางสาวโสรญา จันทร์เทวี  Miss Soraya Jantavee  
296335602030  นางสาวอานิตยา มั่งมี  Miss Anittaya Mongmee  
306335602031  นายเฉลิมเกียรติ คงวุธ  Mr. Chalermkiat Khongwut  
316335602032  นายณัฐ จิระประภูศักดิ์  Mr. Nut Jiraphaphusak  
326335602033  นายธนัตถ์ ธนวิปุลานนท์  Mr. Thanat Thanavipulanon  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) 24/09 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336335602034  นายธีรยศ ไม้แดง  Mr. Teerayot Maidang  
346335602035  นายพงศธรณ์ ทรายคำ  Mr. Phongsathon Saikham  
356335602036  นายวัชรพล โพธิ์เดช  Mr. Watcharaphon Podech  
366335602037  นายวีรวิชญ์ เธียรปัญญา  Mr. Weerawich Dhearapanya  
376335602038  นายศรราม ศรีหาบุตร  Mr. Sonram Srihabut  
386335602039  นายสมบุญ คงคา  Mr. Somboon Kongka  
396335602040  นายสามารถ อนุเคราะห์  Mr. Samast Aunkoght  
406335602041  นายธนภัทร แก้วสกุล  Mr. Thanapat Kaewsakul  
416335602042  นางสาวกันทิมา ชาญตะปะ  Miss Kantima Chantapa  
426335602043  นางสาวฐิติรัตน์ ชาววิวัฒน์  Miss Thitirat Chawwiwat  
436335602044  นายอิทธิพัทธ์ อินต๊ะปัญญา  Mr. Itthiphat Intapanya  
446335602045  นายปวเรศ แซ่บ้าง  Mr. powaret Saebang