มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (Information Technology Management for Business) 24/08 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16335622001  นางสาวกรกนก แสดงชม  Miss Konkanok Sadaengchom  
26335622002  นางสาวกรชนก ภมรกุล  Miss Kornchanok Phamornkul  
36335622003  นางสาวกัลยกร อิ่มสาย  Miss Kanyakorn Imsai  
46335622004  นางสาวกุลชา ชื่นกุล  Miss Kunracha Chuengun  
56335622005  นางสาวจันจิรา พันแสน  Miss Janjira Phansaen  
66335622007  นางสาวปริญญาพร สิงหเดช  Miss Parinyaporn Singhadad  
76335622008  นางสาวปาณิสรา หลิมเจริญ  Miss Panisara Limjaroen  
86335622009  นางสาวปิ่นสุดา คำมี  Miss Pinsuda Khammee  
96335622010  นางสาวพรทิพย์ ใจแก้วทิ  Miss Phonthip Chaikaeothi  
106335622011  นางสาวมาริสา ทองเชื้อ  Miss Marisa Thongchuea  
116335622012  นางสาววนิดา ศรีท้วม  Miss Wanida Srithuam  
126335622013  นางสาวศรัลชนา พงศ์วิกรมวัฒน์  Miss Sarulchana Phongwikromwat  
136335622014  นางสาวศิริวิมล อริยะวงศ์  Miss Siriwimon Ariyawong  
146335622015  นางสาวศิวนาถ สุขอิ่ม  Miss Siwanat Sukaim  
156335622016  นางสาวสมิตรา ศรีโสภา  Miss Samitta Srisopha  
166335622017  นางสาวสุธินี ดีก่อผล  Miss Sutinee Deekopon  
176335622018  นางสาวสุพัตรา สุวรรณศิริ  Miss Supatra Suwannasiri  
186335622020  นางสาวอรณี นนทะโคตร  Miss Oranee Nontakort  
196335622021  นางสาวอรดาวิกา ไชยดา  Miss Aondavika Chaida  
206335622022  นางสาวอัจฉราภรณ์ มีรอด  Miss Acharaporn Meerod  
216335622023  จ่าอากาศโทกษาปณ์ จับแสงจันทร์  Cpl. Kasarb Jupsangjan  
226335622024  นายจรัสชัย สิทธิศักดิ์  Mr. Charatchai Sittisak  
236335622025  นายจักรกริช ฮะเฮง  Mr. Chakkit Haheng  
246335622026  จ่าอากาศตรีจักรภัทร มุกดา  LAC Jakraphat Mugda  
256335622027  จ่าอากาศโทจิรัฏฐา เข็มทอง  Cpl. Jirattha Khemthong  
266335622028  จ่าอากาศโทโชติชัย สันติชาติ  Cpl. Chotchai Santichat  
276335622030  นายธีทัต พลอยศรี  Mr. Teethat Ploysri  
286335622031  นายธีรเมธ ชิตพรมราช  Mr. Thiramet Chitprommarat  
296335622032  จ่าอากาศโทนฤดล คนดี  Cpl. Naruedon Kondee  
306335622033  จ่าอากาศตรีพลวัฒน์ คิดหา  LAC Ponlawat Kidha  
316335622034  จ่าอากาศตรียุทธกานต์ ศรีสงคราม  LAC Yutthakan Srisongkram  
326335622035  จ่าอากาศตรีวริทธิ์ ไทยรัตน์  LAC Warit Thairat  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (Information Technology Management for Business) 24/08 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336335622036  จ่าอากาศตรีวัชราวุฒิ เนียมเปีย  LAC Watcharawut Neampia  
346335622037  สิบโทศุภชาติ ตันตระกูล  Cpl. Supachart Tuntrakool